ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ “กทม. โรงเรียน3D : สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี”