ค่ายต้นกล้าดอกแก้วครั้งที่ 4 คณะพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี