ติดเกม...แก้ได้

  • February,22 2012 | 0 comments

      ทุกสรรพสิ่งที่มีคุณอนัน ย่อมมีโทษมหันต์ ฉันใดก็ฉันนั้น เทคโนโลยีต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน จึงได้นำแนวทางการแก้ปัญหาเด็กติดเกมของ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี และ 10 ข้อปฏิบัติของกรมสุขภาพจิต...