ทางแก้เด็กติดเกม?

  • February,22 2012 | 0 comments

    ปัญหาเด็กติดเกมมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนดูเหมือนว่ากลายเป็นปัญหาระดับประเทศไปแล้วในขณะนี้ ที่ผ่านมามีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันจัดเวทีประชุมหาแนวทางป้องกัน และแก้ปัญหาเด็กติดเกมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด...