ลูก เด็ก สอน ทำผิด เลี้ยงลูก

  • June,25 2013 | 0 comments

    เมื่อลูกทำผิดหน้าที่ของพ่อแม่คืออบรมสั่งสอนลูกเพื่อให้ลูกรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม เพื่อให้ลูกเกิดพฤติกรรมที่ดี อย่างไรก็ตามการอบรมสั่งสอนลูกพ่อแม่ควรอธิบายพฤติกรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องให้ชัดเจนว่า...