“การติดเกม” คืออะไร... ?

  • June,27 2013 | 0 comments

    การติดเกม หรือ (game addiction) เป็นอาการที่ผู้เล่นเกมจะเล่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ใช้เวลาไปกับการเล่นเกมจนไม่สามารถควบคุมตนเองให้หยุดพักจากเล่นได้ตามเวลาที่เหมาะสม ทำให้ขาดปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกและคนรอบข้าง ซึ่งมีผลกระทบทั้งต่อสุขภาพกาย จิต ...