พ.ค.13

ป้องกันเด็กติดเกม !! เริ่มต้นก่อนเกิดปัญหา : )

เริ่มต้นตั้งแต่ยังไม่เกิดปัญหา

ไม่ได้ห้ามเด็กเล่นเกม แต่ให้เด็กเรียนรู้การเล่นเกมอย่างถูกต้อง มีกติกา มีการตกลงกันก่อนเกิดปัญหา : )

1. พ่อแม่ควรมีความรู้เรื่องเกม เลือกใช้เกมที่เป็นประโยชน์ แก่ลูกได้

2. จัดระบบการเล่นเกมตั้งแต่ต้น ให้ลูกฝึกที่จะเล่นเกมที่กำหนดได้ตามเวลาที่ตกลงกัน
ควรตกลงกันได้ก่อนที่จะมีเกมในบ้าน
การกำหนดเวลาควรให้ชัดเจน ไม่ควรบอกลอยๆว่าให้เล่นน้อยๆ

3. การเล่นเกมต้องควบคุมได้ อยู่ในสายตาพ่อแม่ ในเวลาที่กำหนด ไม่ให้เสียหน้าที่
อื่นๆ

4. พ่อแม่คอยกำกับให้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้อย่างจริงจัง พ่อแม่อย่า
ยอมให้ละเมิดหรือปล่อยให้เล่นเองโดยไม่มีการควบคุม

5. เมื่อมีการละเมิด ให้กลับมาทบทวนอย่างจริงจังว่าเกิดปัญหาอุปสรรคใดที่ทำให้ไม่ทำ
ตามนั้น กำหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม

6. การป้องกันที่ควรทำล่วงหน้าก่อนคือการฝึกให้เด็กมีการควบคุมตนเอง ไม่ตามใจเด็ก

credit: Game Addiction: The Crisis and Solution
ศิริไชย หงษ์สงวนศรี *
พนม เกตุมาน **