มิ.ย.30

ICT HouseKeeper ป้องกันภัยร้ายแฝงกายกับอินเตอร์เน็ต

โปรแกรม ไอซีที เฮ้าส์คีปเปอร์ ป้องกันภัยร้าย ที่แฝงมากับการใช้อินเทอร์เน็ต เป็นที่นิยม และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง และสถานศึกษากว่าแสนราย

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ หน่วยงานทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะปัจจุบันสถานศึกษาต่างๆได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้อิน เทอร์เน็ตมาเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองก็ให้ความสนใจเรื่องการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเสริม สร้างความรู้ ให้กับบุตรหลานอย่างกว้างขวางแต่จากการสำรวจพบว่าการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตยังขาดการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม และเป็นช่องทางให้บุตรหลานรับทราบข่าวสาร และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อาทิ ภาพลามกอนาจาร พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ การชักชวนให้เล่นพนันยาเสพติด การส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรง ทำให้เกิดข่าวที่เป็นภัยสังคมมากมายเช่น การล่วงละเมิดทางเพศของผู้กระทำความผิดต่ิิอนักเรียน เยาวชนหรือผู้ใหญ่ การกระทำการรุนแรงหรือการทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยอาวุธที่ร้ายแรง การเล่นเกมคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเกมออนไลน์ที่ขาดการควบคุมอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งกระตุ้น ให้เกิดปัญหารุนแรงกับกับเยาวชนและสังคมได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันแนวโน้มว่าผู้กระทำความผิดมีอายุน้อยลง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย นิลาศ ได้วิจัยและพัฒนา ระบบการจัดแยกข้อมูลอัตโนมัติ ( Information Classification ) เป็นเวลากว่า 10 ปี จึงได้พัฒนาเป็นโปรแกรมป้องกันภัยแฝงจากอินเทอร์เน็ตขึ้น โดยในปี 2550 สถาบัันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการโครงการจัดทำโปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้เป็นโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้ในการช่วยป้องกันเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดเวลาการใช้งานคอมพิวเตอร์การใช้งานโปรแกรมและเกมต่างๆของเด็กและเยาวชนในโรงเรียน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ รวมทั้งประชาชน ผู้ปกครองใช้โปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์กว่า 3 แสนราย

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามเข้าชมได้ที่ http://www.ictkeeper.com/