มี.ค.1

รู้หรือไม่? เด็ก 8 คน จะมี 1 คน ที่ "ติดเกม"

รู้หรือไม่? เด็ก 8 คน จะมี 1 คน ที่ "ติดเกม"

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลด้านระบาดวิทยาของสถานการณ์ปัญหาเด็กติดเกมในประเทศไทยพบว่า สถิติเด็กติดเกมของไทย อยู่ที่ร้อยละ ๑๔.๔ (ชาญวิทย์, ๒๕๕๒) นั่นหมายความว่า ในเด็ก ๘ คน จะมีเด็ก ๑ คนเป็นเด็กติดเกม และร้อยละ ๑๖.๑ ของนักเรียนที่เล่นเกมมีปัญหาพฤติกรรมติดเกมและยอมรับว่าได้รับผลกระทบจากการติดเกมโดยเฉพาะด้านการเรียน (ศิริไชย, ๒๕๔๘)