มิ.ย.26

เริ่มต้นก่อนเกิดปัญหาเด็กติดเกม...

เด็กติดเกม ปัญหา เริ่มต้น คอมพิวเตอร์ ออนไลน์ อินเทอร์เน็ต

ป้องกันเด็กติดเกม ... เริ่มต้นก่อนเกิดปัญหา

1. พ่อแม่ควรมีความรู้เรื่องเกม เลือกใช้เกมที่เป็นประโยชน์แก่ลูกได้

2. จัดระบบการเล่นเกมตั้งแต่ต้น ให้ลูกฝึกที่จะเล่นเกมที่กำหนดได้ตามเวลาที่ตกลงกัน ควรตกลงกันได้ก่อนที่จะมีเกมในบ้าน การกำหนดเวลาควรให้ชัดเจน ไม่ควรบอกลอยๆว่าให้เล่นน้อยๆ เป็นต้น

3. การเล่นเกมต้องควบคุมได้ อยู่ในสายตาพ่อแม่ ในเวลาที่กำหนด และไม่ให้เสียหน้าที่อื่นๆ

4. พ่อแม่คอยกำกับให้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้อย่างจริงจัง พ่อแม่อย่ายอมให้ละเมิดหรือปล่อยให้เล่นเองโดยไม่มีการควบคุม

5. เมื่อมีการละเมิด ให้กลับมาทบทวนอย่างจริงจังว่าเกิดปัญหาอุปสรรคใดที่ทำให้ไม่ทำตามนั้น และกำหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติมให้รัดกุมมากขึ้น

6. การป้องกันที่ควรทำล่วงหน้าก่อนคือการฝึกให้เด็กมีการควบคุมตนเอง ไม่ตามใจเด็ก และมีการลงโทษหากเด็กทำผิด 

ศิริไชย หงษ์สงวนศรี *

พนม เกตุมาน **