ก.ค.1

ปัจจุบันเด็กติดเกมมีจำนวนเท่าไรเอ่ย ?

เด็กติดเกม จำนวน อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์

ปัจจุบันเด็กติดเกมมีจำนวนเท่าไร ?

จากงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาหาปัจจัยป้องกันการติดเกมในเด็กและวัยรุ่น” ของ รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ ซึ่งศึกษาในปีพ.ศ. 2550 โดยการสนับสนุนของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พบว่า มีเด็กนักเรียนร้อยละ 13.3 ที่จัดอยู่ในกลุ่มเด็กติดเกม โดยเป็นเด็กนักเรียนชายถึงสองในสาม ซึ่งอายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด คือ อายุ 11.9 ปี โดยอัตราการติดเกมก็มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ล่าสุดในปีพ.ศ.2552 พบว่า มีเด็กนักเรียนถึงร้อยละ 14.4 ที่เข้าข่ายในกลุ่มเด็กติดเกม