ก.ค.5

สาเหตุการติดเกม

สาเหตุการติดเกม เด็ก วัยรุ่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เกม

สาเหตุการติดเกม

จากปัจจัยภายในตัวเด็ก เด็กบางกลุ่มอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเกมมากกว่าเด็กทั่วไป

·        เด็กที่ไม่มีงานอดิเรก หรือไม่มีหน้าที่ภายในบ้านให้รับผิดชอบ มีเวลาว่างมาก

·        เด็กที่ขาดระเบียบวินัยในตนเอง

·        เด็กที่ขาดความสามารถในการควบคุมตนเอง

·        เด็กที่ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง

·        เด็กที่เครียดแต่ขาดทักษะในการจัดการกับความเครียดอย่างถูกวิธี

·        เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น เด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์ ซึมเศร้า หรือวิตกกังวล รวมถึงเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

·        เด็กที่ไม่มีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ขาดทักษะทางสังคม

 '        ต้องการพึ่งพิงหรือต้องการสังคมในโลกออนไลน์มากกว่าโลกความเป็นจริง เพราะคิดว่าไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมและกลุ่มเพื่อน