ก.ค.10

สาเหตุการติดเกม (ต่อ)

สาเหตุการติดเกม เด็ก วัยรุ่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เกม

จากปัจจัยการเลี้ยงดู

·        ครอบครัวขาดการใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน ได้แก่ การมีเวลาปฏิสัมพันธ์กันในด้านดี มีการพูดคุย ปรึกษา ให้คำแนะนำ และมีความสุขร่วมกันทำให้เด็กเกิดความเหงา เบื่อหน่าย จึงต้องหากิจกรรมอื่นทำเพื่อให้รู้สึกสนุก

·        พ่อแม่ไม่ตระหนักถึงภัยของเกม

·        พ่อแม่ที่ใช้เกมให้เป็นพี่เลี้ยงเด็ก เพื่อให้ตัวเองมีเวลาส่วนตัวมากขึ้น

·        มีพ่อ แม่ พี่น้อง หรือญาติในบ้านเป็นตัวอย่างในการที่ชอบเล่นเกมหรือติดเกม

·        พ่อแม่ขาดการวางกติการ่วมกันกับเด็ก

·        พ่อแม่ตามใจเด็กมากเกินไป

·        พ่อแม่ที่มักจะบ่น ดุ ว่า แต่ยังขาดการเอาจริงหรือเด็ดขาด

·        พ่อแม่ที่ชอบตำหนิ จับผิดถึงแต่สิ่งที่ไม่ดี และไม่ค่อยให้การชื่นชมลูก ลูกจึงคิดว่าตนเองไม่เป็นที่ยอมรับ

จากปัจจัยสภาพแวดล้อม

·        คบหากับเพื่อนที่ชอบเล่นเกมเหมือนกัน

·        เด็กสามารถเข้าถึงเกมได้ง่าย เช่น มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องนอน หรือมีร้านเกมใกล้บ้านหรือโรงเรียน