ก.ค.15

เผด็จศึก “เด็กติดเกม” !!!!!

เผด็จศึก “เด็กติดเกม” !!!!!

เผด็จศึก “เด็กติดเกม” !!!!!

               การช่วยเหลือเด็กติดเกมนั้นสามารถทำได้ด้วยการสร้างพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีก่อน แล้วค่อยตามด้วยวิธีการ ดังนี้

1.ตกลงกติกากันให้ชัดเจน พยายามให้ลดหรือเลิก ถ้าให้ลดควรจัดเวลากันใหม่ โดยให้ใช้เวลาในการเล่นลดลงทีละน้อย เช่น ค่อยๆลดลงครั้งละ 1 ชั่วโมงตลอดทั้งสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์ก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆ จนถึงในเกณฑ์ที่กำหนดว่าเหมาะสม แต่ถ้าให้เลิกเล่นควรจัดหากิจกรรมในการทดแทนเวลาที่เคยใช้ไปกับการเล่นเกมทันที ซึ่งกิจกรรมนั้นต้องมีความน่าสนใจ เป็นสิ่งที่เด็กชอบหรือสนใจอยู่แล้ว จะยิ่งทำให้เด็กยินยอมที่จะทำตาม และสามารถเบนความสนใจไปจากเกมได้ในที่สุด

2.การเอาจริงเอาจังกับข้อตกลงหรือกฏกติกาที่ได้ตั้งไว้ ห้ามใจอ่อนหรือสงสารเด็กเป็นอันขาด เพราะนั่นอาจยิ่งทำให้เป็นการแสดงถึงการตามใจเด็กจนเคยชินกับสิ่งนี้ในที่สุด

3.ตกลงทดลองปฎิบัติจริงให้เป็นเวลาที่แน่นอน เช่น ทดลองในการลด ละ หรือเลิกเล่นเกมเป็นเวลา 1 เดือน แล้วมีการประเมินผลร่วมกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมกับการหาทางปรับปรุงแก้ไขต่อไปในแบบที่เหมาะสมกับครอบครัวของตนเอง

4.กำหนดแนวทางในการปฎิบัติเมื่อเกิดปัญหา เช่น ถ้าลูกไม่ทำตามพ่อแม่หรือผู้ปกครองจะทำอย่างไร เป็นต้น

5.มีการบันทึกผลการช่วยเหลือ และนำมาพูดคุยกันเป็นระยะๆ กล่าวชมเชยเด็กในสิ่งที่เด็กทำได้ดี และบอกวิธีแก้ไขหรือปรับปรุงในสิ่งที่เด็กยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร โดยยังมีการติดตามผลอยู่เช่นเดิม

6.ประเมินผลเมื่อครบเวลาตามที่ตกลงกันไว้

7.ควรปรับกติกากันใหม่ ถ้าพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหรือยังไม่เหมาะกับครอบครัวของตนเอง

8.สร้างแรงจูงใจให้กับเด็ก เพื่อที่ต้องการเลิกให้ได้ด้วยตนเอง จึงจะเป็นหนทางที่มั่นคงมากที่สุด 

9.ควรมีการควบคุม และเสริมทักษะในการควบคุมตนเองให้ได้มากยิ่งขึ้น

10.จัดสิ่งแวดล้อมให้สงบ เรียบร้อย ปราศจากสื่อต่างๆที่จะทำให้นึกถึงเกม และไม่ให้มีสิ่งกระตุ้นใดๆกับเด็ก

11.มีการจัดกรรมให้กับเด็กในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เด็กเคยใช้ไปกับการเล่นเกมในทันที เพื่อให้เด็กมีความเพลิดเพลิน และเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเด็กไปจากเกม