ก.ค.18

จะให้ลูกเล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงดีเอ่ย ?

จะให้ลูกเล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงดีเอ่ย ?

จะให้ลูกเล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงดี

พ่อแม่จำนวนมากอยากรู้ว่าควรจะอนุญาตให้ลูกเล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงดีลูกจึงจะปลอดภัยไม่กลายเป็นเด็กติดเกม
              ขออ้างอิงผลงานวิจัยของ รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ทำวิจัยเรื่อง "การศึกษาปัจจัยป้องกันการติดเกม" และพบว่า ในวันธรรมดา หากเด็กเล่นเกมนานกว่าวันละ 1 ชั่วโมงจะมีโอกาสติดเกมเพิ่มขึ้น 3 เท่า เมื่อเทียบกับเด็กที่เล่นน้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง และในวันหยุด หากเด็กเล่นเกมนานกว่าวันละ 2 ชั่วโมงจะมีโอกาสติดเกมเพิ่มขึ้น 3.7 เท่า เมื่อเทียบกับเด็กที่เล่นน้อยกว่าวันละ 2 ชั่วโมง ดังนั้นพ่อแม่ควรจำกัดเวลาเล่นเกมของลูกให้ไม่เกินวันละ 1 ชั่วโมงในวันธรรมดา และไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมงในวันหยุดเพื่อลดโอกาสติดเกม
              แต่ระยะเวลาที่เด็กเล่นเกมเป็นเพียง 1 ปัจจัยในอีกหลายๆปัจจัยที่จะทำให้เด็กติดเกม นอกจากจำกัดเวลาเล่นเกมของลูกแล้ว พ่อแม่ควรให้เวลาที่มีคุณภาพกับลูกเพิ่มมากขึ้น เช่น การทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว พูดคุยในด้านบวกของลูก ส่งเสริมให้ลูกมีงานอดิเรกที่สนุกสนานทำ และส่งเสริมให้เด็กค้นพบความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง ฯลฯ