ส.ค.1

สร้างสัมพันธ์กับวัยโจ๋ !!!!!

สร้างสัมพันธ์กับวัยโจ๋ !!!!!

ข้อมูลจาก Game Addiction : The crisis and solution โดย...ศิริไชย หงษ์สงวนศรี และ พนม เกตุมาน 

     การสร้างความสัมพันธ์กับวัยรุ่นนั้น ต้องอาศัยพื้นฐานจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาก่อน โดยควรเข้าใจในพัฒนาการและความต้องการทางจิตใจของวัยรุ่น รับฟังเรื่องราวต่างๆด้วยการเป็นผู้ฟังที่ดี เข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของวัยนี้ หลีกเลี่ยงการตัดสินถูกผิดโดยใช้ประสบการณ์ของตนเอง ควรกระตุ้นให้วัยรุ่นแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการเล่นเกมต่อตนเองและครอบครัว หลีกเลี่ยงการพูดในเชิงตำหนิหรืออบรมสั่งสอนตั้งแต่ระยะแรก ควรให้การประคับประคองทางจิตใจแก่พ่อแม่ เพราะพ่อแม่มักมีความตึงเครียดและรู้สึกสิ้นหวังในการแก้ไขพฤติกรรมของลูก และสนับสนุนให้พ่อแม่สร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวก่อน ด้วยการพูดคุยให้ผ่อนคลาย และพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะในปัจจุบัน ณ ตอนนั้นเท่านั้น และต้องหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์และความรุนแรง ซึ่งส่วนมากปัญหาของวัยรุ่นที่มีกับครอบครัวนั้นมักมาจากความคาดหวังที่มากเกินไปของพ่อแม่ ความขัดแย้งภายในครอบครัว และการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน เป็นต้น 

     สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไข และดูแลเด็กติดเกมได้ที่นี่ www.healthygamer.net และ www.facebook.com/healthygamer โดยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ของพวกเรากันได้นะคะ ด้วยการแบ่งปันหรือร่วมแสดงคิดเห็นต่างๆ เพื่อประโยชน์ของลูกหลานของเราต่อไป...

HealthyGamer