ส.ค.13

ค้นหา"เด็กติดเกม"

ค้นหา"เด็กติดเกม"

ค้นหาเด็กติดเกม 

     การค้นหาเด็กติดเกมนั้น สามารถทำได้ด้วยการสังเกตพฤติกรรมของเด็กทั้งที่บ้าน ที่โรงเรียน และสังคมภายนอก การสอบถามจากผู้ใกล้ชิด การตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ โดยดูควบคู่กับสิ่งเหล่านี้ คือ

- การเล่นเกม มักใช้เวลานาน ต่อเนื่อง และหมกหมุ่นอยู่กับเกมมากเกินไป

- การใช้เงิน มีการจ่ายเงินไปกับการเล่นเกม หรือแอบหยิบเงินของผู้ปกครองและผู้อื่น รวมถึงอาจหาวิธีการต่างๆในการหาเงินเพื่อนำไปใช้ในการเล่นเกม

-การใช้เวลาว่าง จะใช้เวลาว่างไปกับการเล่นเกม มากกว่าการทำกิจกรรมอย่างอื่น เช่น การเล่นกับเพื่อน เป็นต้น

- การเรียน ไม่สนใจเรียน เรียนไม่รู้เรื่อง ผลการเรียนตกลง ขาดสมาธิ ขาดเรียนหรือหนีเรียน และไม่ทำการบ้าน

- ความรับผิดชอบส่วนตัว ไม่ยอมทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยงหรือหลบเลี่ยงงาน ไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ตกลงกันไว้ในครอบครัว แบ่งเวลาในชีวิตประจำวันได้ไม่เหมาะสม เช่น การกิน การนอน ที่ไม่ตรงเวลา เป็นต้น

- สัมพันธภาพกับผู้อื่น ขาดความสนใจผู้อื่นหรือไม่สนใจโลกภายนอก เก็บตัว แยกตัว และไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น   

     สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไข และดูแลเด็กติดเกมได้ที่นี่ www.healthygamer.net และ www.facebook.com/healthygamer โดยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ของพวกเรากันได้นะคะ ด้วยการแบ่งปันหรือร่วมแสดงคิดเห็นต่างๆ เพื่อประโยชน์ของลูกหลานของเราต่อไป...

HealthyGamer