มี.ค.16

เด็กติดเกมสะท้อนปัญหาครอบครัวอ่อนแอ

ชี้! พ่อแม่ยุคใหม่ขาดทักษะการเลี้ยงลูก

 

            จากกรณีเด็ก ม.6 ก่ออาชญากรรมร้ายแรงโดยมีแรงจูงใจจากการเลียนแบบเกม Grand Theft Autoหรือ GTAที่มีลักษณะการไล่ล่าฆ่าฟันกัน โดยสร้างเงื่อนไขว่าการฆ่าคนตายได้ย่อมประสบความสำเร็จและได้รับชัยชนะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนถึงความร้ายแรงของปัญหาเด็กติดเกมว่ารุนแรงเพียงใด และสะท้อนถึงความอ่อนแอของสถาบันครอบครัวและสังคมในการดูแลและคุ้มครองเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

 

            นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ และผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ให้ความเห็นว่า กรณีที่เกิดขึ้นผู้กระทำอายุ 19 ปีถือว่าไม่ใช่เด็กแล้ว แต่กลับไม่สามารถแยกแยะจินตนาการออกจากชีวิตจริงได้

 

            โดยปกติแล้วเด็กจะเริ่มแยกจินตนาการกับความจริงออกจากกันได้ตั้งแต่อายุ 9 ขวบ และจะพัฒนามาเรื่อยๆ ในเรื่องการวิเคราะห์หาเหตุผล จนถึงอายุ 18 ปีจะสามารถแยกความจริงกับจินตนาการได้เด็ดขาด แต่กรณีผู้กระทำผิดรายนี้ยังไม่สามารถแยกได้ระหว่างจินตนาการในเกมกับความเป็นจริงแสดงให้เห็นว่าผู้กระทำผิดรายนี้มีความผิดปกติทางสมอง (ส่วนหน้า) ด้านกระบวนการคิดที่ร้ายแรงมาก อาจเป็นเพราะสมองส่วนนี้ไม่ได้รับการกระตุ้นให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรอง

 

          มนุษย์ประกอบไปด้วยสมอง 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นสมองที่เหมือนสัตว์เลื้อยคลานจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องสัญชาตญาณ พฤติกรรมการเอาตัวรอด ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตพื้นฐาน เช่น กิน สืบพันธุ์ ต่อสู้ หนี เลี้ยงลูก ฯลฯ

 

          อีกส่วนคือ สมองส่วนกลางจะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นเรื่องของการดูแลเรื่องอารมณ์ความรู้สึก ความจำต่างๆ ทำหน้าที่เกี่ยวกับความจำ จำแนกแยกแยะโดยสัมพันธ์กับอารมณ์

 

          และอีกส่วนที่ถือว่าสำคัญมากที่มีเฉพาะมนุษย์ คือสมองส่วนหน้าที่จะเป็นส่วนการคิดวิเคราะห์ ถูกผิด ทำหน้าที่เกี่ยวกับการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ วินิจฉัย วางแผน และควบคุมตนเอง แสดงให้เห็นว่าผู้กระทำผิดรายนี้สมองส่วนหน้าไม่ได้รับการพัฒนา จึงไม่สามารถไตร่ตรองได้ว่าสิ่งไหนคือจินตนาการและสิ่งไหนคือเรื่องจริง อีกทั้งยังไม่สามารถแยกแยะความผิดถูกชั่วดี

 

          ปัจจัยเรื่องกระบวนการคิดเป็นปัจจัยที่มีผลมาจากการที่พ่อแม่ขาดการดูแลและเอาใจใส่ใกล้ชิดกับลูกเท่าที่ควร จึงไม่ได้กระตุ้นวิธีการคิดการถ่ายทอดวิธีการดำเนินชีวิต การพัฒนาสติปัญญาให้เด็ก โดยเฉพาะขาดการพัฒนาในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพ่อแม่ในยุคปัจจุบันนี้ขาดทักษะการเลี้ยงดูลูกและไม่มีความผูกพันกับลูก จึงทำให้มองไม่เห็นพัฒนาการของลูกและไม่อาจรับรู้ความเป็นไปของลูก ปล่อยให้ลูกใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับเกมตลอดเวลา ทำให้มีอารมณ์ผูกพันอยู่ในเกม จนคิดว่าเกมกับเรื่องจริงเป็นเรื่องเดียวกัน จึงเป็นการหล่อหลอมบุคลิกภาพของเด็กให้กลายเป็นอาชญากร

 

          รูปแบบของเกมนี้ผู้เล่นจะต้องเป็นอาชญากร ซึ่งเหมือนกับ Flight Simulatorคือโปรแกรมจำลองการบินเสมือนจริง โดยโปรแกรมทดลองนี้จะจำลองสถานการณ์จริงของการบินทุกอย่างเสมือนหนึ่งว่าเป็นการเล่นเกมที่ฝึกให้คนเป็นนักบิน

 

          เกมจีทีเอมีลักษณะการก่ออาชญากรรม เป็นเหมือนเครื่องมือบ่มเพาะเด็กให้กลายเป็นอาชญากร ซึ่งถือว่าเป็นเกมที่อันตรายมาก โดยเฉพาะในกรณีของเด็กรายนี้ซึ่งถูกเลี้ยงดูมาอย่างผิด ๆ ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ จึงซึมซับเอาพฤติกรรมในเกมมาใช้ในชีวิตด้วย ปัจจุบันนี้เกมที่มีรูปแบบของการขาดจริยธรรมคุณธรรมมีอยู่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเกมฆ่าตัวตายหมู่ เกมลามกอนาจาร และอาชญากรรมทางเพศต่าง ๆ ซึ่งผู้เล่นจะซึมซับพฤติกรรมในเกมเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตจริง จึงกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมในปัจจุบัน

 

          แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมนั้น ประการแรก ควรป้องกันโดยห้ามการผลิตและจำหน่ายเกมเหล่านี้ ด้วยการกำหนดบทลงโทษที่รุนแรง เพื่อจัดการกับผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย ทั้งนี้คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายเด็กของคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ได้ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยวัตถุที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมอันตราย มีบทบัญญัติให้ผู้ผลิตเผยแพร่หรือครอบครองไว้เพื่อเผยแพร่ มีความผิดทางอาญา จะต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาให้ลงโทษร้ายแรง คือจำคุกตั้งแต่ 5 ถึง 20 ปี หรือตลอดชีวิต แล้วแต่พฤติการณ์ของการกระทำความผิด

 

          ประการที่สอง การดูแลเด็กและเยาวชนจะต้องร่วมมือกันระหว่างครอบครัวและโรงเรียน ที่จะดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด กระตุ้นให้เด็กทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อช่วยพัฒนาเด็กในเรื่องกระบวนการคิด โดยเฉพาะเรื่องจริยธรรม คุณธรรม โดยผู้ใหญ่ควรทำกิจกรรมร่วมกับเด็กด้วย ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือครู เช่น เล่นกีฬา ออกกำลังกาย เล่นดนตรี ท่องเที่ยว เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ทำให้เด็กพัฒนาความคิดไปในทางสร้างสรรค์ ไม่ถูกชักจูงไปในทางลบได้ง่าย

 

          ประการที่สาม การให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่น เพื่อให้เด็กได้นึกถึงผู้อื่นมากขึ้นและหมกมุ่นอยู่กับตนเองน้อยลง โดยการทำกิจกรรมอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าต่อผู้อื่น

 

          การเล่นแต่เกมนั้นทำให้เด็กนึกถึงแต่ตัวเองฝ่ายเดียว คิดแต่จะเอาชนะ อยากได้คะแนน อยากรับความสำเร็จในฐานะผู้ชนะซึ่งได้รับการยกย่องในเกมเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ได้รับจากโปรแกรมเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่เด็กอาจจะรู้สึกภาคภูมิใจทั้งที่ไม่สามารถนำไปอวดใครได้

 

          สิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กหมกมุ่นกับตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวโดยไม่นึกถึงผู้อื่น แต่ถ้าเด็กได้เข้าร่วมกับกิจกรรมอาสาสมัคร เด็กจะเริ่มมองผู้อื่นนึกถึงอกเขาอกเรามากขึ้นและรู้สึกอยากทำอะไรเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อเด็กนึกถึงชีวิตจิตใจของผู้อื่นมากขึ้นก็ไม่สามารถไปฆ่าใครได้

 

          ประการสุดท้าย ซึ่งถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดของปัญหานี้ คือ การใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัว พ่อแม่ควรใช้เวลากับลูกเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้น เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้นจะทำให้เขาไม่อยากเล่นเกม พ่อแม่ควรมีเวลาเพื่อดูแลเอาใจใส่ความเป็นไปของลูกว่าตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไร เพื่อให้ลูกไม่รู้สึกเหงาและพ่อแม่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาได้

 

          ผู้พบเห็นเด็กถูกทารุณกรรมและเลี้ยงดูโดยใช้ความรุนแรง แจ้งได้ที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก โทร. 0-2412-1196,0-2412-0739 หรือปรึกษาปัญหาพฤติกรรมเด็ก โทร.0-2412-0738 www.thaichildrights.org