ก.พ.22

ติดเกม...แก้ได้

ติดเกม...แก้ได้

  ทุกสรรพสิ่งที่มีคุณอนัน ย่อมมีโทษมหันต์ ฉันใดก็ฉันนั้น เทคโนโลยีต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน จึงได้นำแนวทางการแก้ปัญหาเด็กติดเกมของ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี และ 10 ข้อปฏิบัติของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขมาแก้ปัญหาเด็กๆ ในบ้านได้


        จึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ เพราะจะเกิดประโยชน์กับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่กำลังเครียดกับปัญหาเรื่องลูกหลานติดเกม 


          บันได 3 ขั้น การแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม ของนายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี


          ขั้นที่ 1การสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว โดยเฉพาะกับตัวเด็กเอง ด้วยการจับถูกมากกว่าจับผิด


          ขั้นที่ 2การสร้างข้อตกลงร่วมกันที่ถูกต้องเหมาะสมและการติดตามด้วยแรงเสริมด้านบวก


          ขั้นที่ 3การมีพื้นที่กิจกรรมที่สามารถให้แสดงออกได้หลากหลาย


 


          10 ข้อปฏิบัติ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


          หมวดพื้นฐานสำคัญ


          1. สร้างวินัยและความรับผิดชอบตั้งแต่ยังเล็กในบรรยากาศสัมพันธภาพที่ดี 


          หมวดการจัดสิ่งแวดล้อมอย่างง่ายแต่ได้ผล


          2. ลดโอกาสการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (Internet) เช่น ไม่มีทีวี และคอมพิวเตอร์ในห้องนอน  ทำกิจกรรมร่วมกัน (ออกกำลังกาย ทำสวน/รดน้ำต้นไม้ ทำอาหาร)


          3. ใช้มาตรการทางการเงิน โดยไม่ให้มีความรู้สึกว่าถูกควบคุม เช่น ให้เงินเป็นรายวันแทนรายเดือนหรือรายอาทิตย์


          หมวดการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารคุณภาพ


          4. ฟังและพูดดีต่อกัน โดยการให้เวลา และความสำคัญในการพูดคุย


          5. จับถูก ชื่นชม ให้กำลังใจแม้เพียงเล็กน้อย


          6. ร่วมกันกำหนดกติกาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การผลัดกันใช้คอมพิวเตอร์ เนื้อหาของเกมมีความเหมาะสมกับวัย


          หมวดหัวใจของการเปลี่ยนแปลง


          7. มีทางออกที่สร้างสรรค์ให้เด็ก


          8. สร้างรอยยิ้มเล็กๆ ในครอบครัว โดยการทำกิจกรรมร่วมกัน


          9. ควบคุมอารมณ์และสร้างพลังใจให้ตนเองให้กำลังใจกัน


          10. เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงที่ตัวเรา...ทันที


          การแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม ติดอินเตอร์เน็ต ผู้ปกครองอาจต้องใช้ความอดทน เรียนรู้ และพยายามทำให้ดีที่สุด สิ่งสำคัญเราต้องเปลี่ยนแปลงตนเองก่อน จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราต้องการได้ ขอให้เชื่อมั่นว่าเด็กติดเกม ติดอินเตอร์เน็ตแก้ได้ และอย่าลืมกอดลูกของคุณทุกวันหรือทุกครั้งที่มีโอกาส