ก.พ.24

การสื่อสารทางบวกกับ วัยรุ่น (Positive Communication with Teenager)

การสื่อสารทางบวกกับ วัยรุ่น (Positive Communication with Teenager)

 


เทคนิคการสื่อสารทางบวก


การสื่อสารทางบวก (positive communication) เป็นรูปแบบและเทคนิคการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ สร้างความรู้สึก ความสัมพันธ์ที่ดี เกิดความเข้าใจ จูงใจให้ร่วมมือ ยอมรับและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องสื่อสารกับวัยรุ่นซึ่งมักมีปัญหาในการพูดคุย สอน ตักเตือน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เทคนิคต่อไปนี้ พ่อแม่ ครูอาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานกับวัยรุ่นสามารถนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับวัยรุ่น


๑. มีทัศนคติที่ดีกับวัยรุ่น (Good Attitudes)


๒. จัดสิ่งแวดล้อมให้ดี


๓. ทักทาย (Greeting)


๔. เริ่มต้นจากข้อดีของวัยรุ่น (Beginning with Positive Aspects)


๕. สำรวจลงไปในปัญหา


๖. ฟังอย่างตั้งใจ (Active listening)


๗. หลีกเลี่ยงการใช้คำถามที่ขึ้นต้นว่า “ทำไม”


๘. ใช้คำพูดที่ขึ้นต้น “ฉัน......” มากกว่า “เธอ.............” ( I - YOU Message)


๙. กระตุ้นให้บอกความคิด ความรู้สึก ความต้องการ


๑๐. ถามความรู้สึก สะท้อนความรู้สึก


๑๑. ถามความคิดและสะท้อนความคิด


๑๒. การกระตุ้นให้เล่าเรื่อง (Facilitation)


๑๓. ใช้ภาษากาย


๑๔. แสดงท่าทีเป็นกลางต่อพฤติกรรมเสี่ยงวัยรุ่น


๑๕. ชมบนหลังคา ด่าที่ใต้ถุน


๑๖. ตำหนิที่พฤติกรรม มากกว่า ตัวบุคคล


๑๗. กระตุ้นให้คิดด้วยตนเอง


๑๘. ประคับประคองอารมณ์ (Emotional Support)


๑๙. คาดหวังด้านบวก


๒๐. สรุปและยุติการสนทนา


สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ 


http://www.cf.mahidol.ac.th/autopage/file/MonAugust2008-13-41-36-Copy%20of%208.pdf