ก.พ.28

บริการสายด่วนแจ้งเหตุไทยฮอตไลน์ (www.thaihotline.org)

บริการสายด่วนแจ้งเหตุไทยฮอตไลน์ (www.thaihotline.org)

บริการสายด่วนแจ้งเหตุไทยฮอตไลน์ (www.thaihotline.org) เป็นมาตรการที่ชุมชนผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต จะช่วยกันสอดส่องดูแลเนื้อหาสาระ (Content) หรือสิ่งที่อาจเป็นภัยในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อดำเนินการกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือสิ่งที่เป็นภัยอย่างทันท่วงที วัตถุประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยทุกเพศทุกวัย ทั้งนี้รูปแบบการดำเนินการในลักษณะเครือข่ายฮอตไลน์นี้ ได้มีการจัดตั้งแล้วใน 31 ประเทศ 35 สายด่วน โดยมีศูนย์กลางที่ INHOPE (www.inhope.org) ซึ่งไทยฮอตไลน์กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายฮอตไลน์สากลอินโฮป