พ.ค.27

ตอน... ช. ชื่นชม และ ชัดเจน

ช.ช้าง

 

ตอนนี้จะเป็นคิวของตัวอักษร ช.ช้าง นะคะ ซึ่งจะเรียงตามลำดับเช่นเดิม คือ คำแรกจะเป็นในเรื่องของสัมพัธภาพ และคำที่สองจะเป็นในเรื่องของกฎ โดยได้ให้เนื้อเรื่องในเชิงการแนะนำและข้อควรปฏิบัติให้กับพ่อแม่และผู้ปกครองได้นำไปใช้กันกับบุตรหลาน เพื่อช่วยในการไขปัญหาของเด็กติดเกม เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะ...

Relationship

ช. = ชื่นชม

-พ่อแม่ผู้ปกครองต้องหมั่นพูดชื่นชมกับเด็กในเวลาที่เด็กทำดี  ถูกต้อง  เหมาะสม  และความชอบหรือความถนัดของเด็กเอง  เพื่อเป็นการเสริมแรงทางบวก  สร้างแรงจูงใจ  และยังเป็นการสนับสนุนให้เด็กได้ทำในสิ่งที่มีความสร้างสรรค์ต่อไป  ซึ่งในที่นี้อาจเน้นไปที่การที่เด็กสามารถลด ละ หรือเลิกเล่นเกมเกินเวลาที่กำหนด  เป็นต้น

Rule

ช. = ชัดเจน

-พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีความชัดเจนในตนเอง  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งกฎกติกา ข้อตกลงต่างๆกับเด็ก  โดยเฉพาะเรื่องของการให้รางวัลและการลงโทษเด็ก  รวมถึงการแสดงบทบาทของเป็นพ่อและแม่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบฉบับของครอบครัวตนเอง  เพื่อเป็นการถ่ายทอดให้เด็กได้รับรู้และเกิดการเลียนแบบในทางที่ถูกต้องเหมาะสม  แล้วยังเป็นพื้นฐานของความเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเพื่อสร้างเป็นภูมิคุ้มกันจากภัยสังคมให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี