พ.ค.28

ตอน ซ. ซึมซับ และ ซื้อให้

โซ่

 

ตอน ซ. ซึมซับ และ ซื้อให้ มีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกันกับตอนที่ผ่านๆมาอย่างเข้มข้นเลยทีเดียว แต่ใจความก็ยังคงเดิมตรงที่การแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทการสร้างสัมพันธภาพ และประเภทการตั้งกฎ ส่วนในตอนนี้ไปดู ซ.โซ่ กันดีเลยดีกว่า 

Relationship

ซ. = ซึมซับ

- การที่พ่อแม่ผู้ปกครองทำหน้าที่ตามบทบาทของตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับเด็ก ทำให้เด็กเห็นและเป็นการปลูกฝังในลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเด็กได้ จนก่อให้เกิดเป็นการซึมซับในพฤติกรรมที่เด็กสังเกตเห็นได้และแนวคิดที่ถูกต้องเหมาะสมจากทำตามผู้ใหญ่

 Rule

ซ. = ซื้อให้

- พ่อแม่ผู้ปกครองควรเลือกซื้อเกมที่ดี แบบที่มีการช่วยฝึกทักษะต่างๆและกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย โดยที่ไม่ปล่อยให้เด็กซื้อเองได้ตามอำเภอใจเป็นอันขาด