พ.ค.29

ตอน... ต. ตัวช่วย และ ตัดใจ

เต่า

ต.เต่าหลังตุง จะมากับคำว่าอะไรน่ะ ... มากันอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งทางด้านสัมพันธภาพและการตั้งกฎเช่นเดิม รายละเอียดตามนี้เลยค่ะ 

Relationship

ต. = ตัวช่วย

- พ่อแม่ผู้ปกครองควรหาตัวช่วยให้กับเด็ก เช่น การสร้างเครือข่ายของพ่อแม่ผู้ปกครองในการสังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กของตนเอง แล้วเพื่อเป็นการนำพาเด็กให้ไปสังคมกันกับกลุ่มเด็กด้วยกันเองระหว่างที่พ่อแม่ก็อยู่ในกลุ่มของพ่อแม่ เป็นต้น รวมถึงเพื่อเป็นการร่วมมือและช่วยเหลือกันของพ่อแม่ผู้ปกครองในการหาแนวทางแก้ไข ป้องกัน และการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

 Rule

ต. = ตัดใจ

- พ่อแม่ผู้ปกครองควรควรหมั่นพูดคุย ตักเตือนเด็กด้วยภาษาและน้ำเสียงที่อ่อนโยนในการชักจูงหรือโน้มน้าวให้เด็กมีการเบี่ยงเบนความสนใจจนถึงตัดใจออกจากการเล่นเกมไปทีละนิด โดยที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องตัดใจจากการใจอ่อนและยอมตามเด็กด้วยเช่นกัน