มิ.ย.4

ตอน... พ. พบแพทย์ และ พิจารณา

แพทย์

หลายคนมักกลัวการหาหมอหรือพบแพทย์ไม่ว่าจะเป็นหมออะไรก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตแพทย์และนักจิตวิทยา ซึ่งเป็นคำพูดติดปากที่เข้าใจผิดกันทั่วไปคือ"รักษาคนบ้า" ซึ่งความจริงนั้นไม่ใช่เพียงเท่านี้ แต่บุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ในการดูแลบำบัดรักษาสภาพอาการทางจิตใจทั้งหมดของคนเรา ดังนั้นกรณีของเด็กติดเกมก็ด้วยเช่นกัน ย่อมควรที่จะได้รับการให้คำปรึกษา ปรับพฤติกรรม หรือแนะนำแนวทางต่างๆจากสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง ที่เป็นผลต่อสภาพทางจิตใจของทุกคนในบ้านและคนรอบข้าง ในตอนนี้ทางเราจึงได้นำเสนอถึงเรื่องของการพบแพทย์และการพิจารณาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างตรงจุด

Relationship

พ. = พบแพทย์

- กรณีที่เด็กมีอาการติดเกมอย่างรุนแรงหรือคิดว่ามีปัญหาอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น ปัญหาทางพฤติกรรม หรือทางด้านจิตเวช เป็นต้น พ่อแม่ผู้ปกครองควรพาเด็กไปพบแพทย์ เพื่อเป็นการแก้ไข ดูแล รักษา และสามารถป้องกันปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อเด็กมากที่สุด

Rule

พ. = พิจารณา

- พ่อแม่ผู้ปกครองต้องหันกลับมาพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กว่ามีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้าง เริ่มต้นจากอะไร และมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหน โดยปัญหาการติดเกมนั้นไม่ได้มาจากปัจจัยจากผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียว แต่มีปัจจัยจากตัวเด็กเองร่วมอยู่ด้วย และอาจรวมถึงปัจจัยทางสังคมสิ่งแวดล้อมของเด็กด้วยอีก เมื่อมีการพิจารณาอย่างแน่ชัดแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองจะสามารถเข้าใจและเข้าถึงปัญหาของเด็กได้มากยิ่งขึ้น