มิ.ย.13

ตอน... ศ. ศรัทธา และ ศึกษา

ศรัทธา และ ศึกษา

ตอน... ศ. ศรัทธา และ ศึกษา จะพูดถึงทางด้านของนามธรรมซ่ะส่วนใหญ่ ซึ่งมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง ณ ปัจจุบันนี้ เพราะเป็นบ่อเกิดของปัญหาต่างๆมากมายในสังคมหากคนเราขาดปัจจัยทางด้านนี้ ดังนั้น เรามาดูกันว่าเนื้อเรื่องของตอนนี้จะพูดถึงว่าอย่างไรบ้าง... 

Relationship

ศ. = ศรัทธา

- พ่อแม่ผู้ปกครองควรปลูกฝังให้เด็กมีความศรัทธาในสิ่งที่ดีงาม สร้างความคิดในแง่มุมที่ดี ถูกต้อง เหมาะสม และมีจิตใจที่รักผูกพันธ์กับครอบครัว เพื่อเป็นการหล่อหลอมและให้เกิดเป็นความเคยชินจนกลายเป็นนิสัยที่ติดตัวของเด็กต่อไป แล้วยังทำให้เป็นตัวคุ้มกันของเด็กจากภัยสังคมต่างๆได้อีกด้วย

Rule

ศ. = ศึกษา

- พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีการติดตามข่างสาร ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตและเกมต่างๆ รวมถึงข้อมูลในยุคดิจิตอลที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เพื่อเป็นการรู้เท่าทันสังคมและสิ่งที่ไม่สามารถหลีกพ้นได้จากช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น แล้วยังช่วยให้เป็นการคอยเตือน แนะนำ และควบคุมขอบเขตในการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม