มี.ค.3

ประกาศรายชื่อ Cyber Avengers Camp: Fight Back รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อ Cyber Avengers Camp: Fight Back รอบที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1

"Cyber Avengers Camp" Episode 1: Fight Back

ขอแสดงความยินดีกับ...

 1. เจนจิรา เหมอุดม
 2. เชาว์วัฒน์ เอี่ยมบุญญฤทธิ์
 3. เทิดพงษ์ เทพสุรินทร์
 4. เวธกา ตาวงค์
 5. เศรษฐภูมิ คำภีระ
 6. แวฮุสนา ยะยือริ
 7. โชติกา เรืองศรี
 8. โชติกา บุญสา
 9. กนกวรรณ พูลทรัพย์
 10. กนิษฐเมธ ศิริกูล
 11. กมลวรรณ วชิรอนันต์
 12. กฤตวัฒน์ พิพิธวีรนันท์
 13. กฤษณ์ คงคา
 14. กษิฌ์ฐิพันธ์ แสงพิทักษ์
 15. กษิรา เสนารัตน์
 16. ก้องเกียรติ โปษยาอนุวัตร์
 17. กันต์ชิสา เกษตรเอี่ยม
 18. กันต์ปวิชญ์ วิทยาธีรรัตน์
 19. กิตติพงศ์ วัฒนพล
 20. กิตติ์พิพัฒน์ สุวรรณสิทธิ์
 21. กุลธิดา วันเพ็ญ
 22. ขนิษฐา คล้ายแย้ม
 23. คมกฤตย์ อานนท์วัฒนา
 24. คำเเก้ว พอกประโคน
 25. จตุภูมิ แสงซื่อ
 26. จตุรภัทร รัตนคุณศาสน์
 27. จักรพงษ์ ชาติน้ำเพ็ชร
 28. จันทิมา เสลาคุณ
 29. จารวี อัจฉริยวนิช
 30. จิดาภา แตงไทย
 31. จิตติญาภา กู้ก้องเกียรติ
 32. จิรนายุ วงศ์พฤติ
 33. จิรสิน สิทธิคงศักดิ์
 34. จิรัศมิ์กุล อุทารวุฒิพงศ์
 35. ชนเมธ ประดิษฐ์ทรัพย์
 36. ชนากานต์ ผิวเกลี้ยง
 37. ชนาธิป คนเที่ยง
 38. ชนิดา จันธิราช
 39. ชยทศ ขันชนะ
 40. ชยุต วงษ์กราน
 41. ชยุตพงศ์ ลิ่วเฉลิมวงศ์
 42. ชลลัดดา ขุนนางจ่า
 43. ชวิน ผจงกิจพิพัฒน์
 44. ชัญญานุช บุษยาตรัจ
 45. ชัยมงคล ลีลายั่งยืน
 46. ชัยรัมภา พีระพันธุ์
 47. ชาลิสา มุกนนท์
 48. ชุติพนธ์ กลีบบัว
 49. ซูมัยยะห์ บารู
 50. ญาณศรณ์ ศรีสว่าง
 51. ฐานโรจน์ สิทธิวงศ์
 52. ฐิติพัฒน์ วัฒนดิลกวิชช์
 53. ณภัทร เตียวเจริญ
 54. ณรงค์ ดำรงรักษ์สุนทร
 55. ณรรฐพร อินทร์สังข์
 56. ณัชชา สอนสั่ง
 57. ณัชพล ปัทมวิสุทธิ์
 58. ณัฐธยาน์ เยาวมาลย์
 59. ณัฐสิทธิ์ วนาธนนันท์
 60. ณัฐสุดา คามพิทักษ์
 61. ทัตเทพ กาละพัฒน์
 62. ธนกฤต รัตนเมธานนท์
 63. ธนนวัตน์ ภักตะวีระกุล
 64. ธนภรณ์ ภู่ตระกูลพัฒนา
 65. ธนาธร จันทร์ประดิษฐ์
 66. ธัญญ์นรี ชมถิ่น
 67. ธันยบูรณ์ สุวรรณรักษา
 68. ธันยาภรณ์ มูลสาร
 69. ธีร์ธวัช เลาหะวีร์
 70. ธีรภัทร์ พจรสุนทร
 71. นนทพัทธ์ รัชชุศานติ
 72. นวิน หิรัญคช
 73. นันท์พัชร์ สิริภาณุพงศ์
 74. นาเคศวร คหบูรพา
 75. นิรัตน์ชา ปากเสียงดี
 76. บัสรี หะยีปิยวงศ์
 77. ปณิฎา เมฆม่วงแก้ว
 78. ปิยะภัทร ภัทรกรธนกิจ
 79. ปุญญาพัฒนา พงศ์ภพไพบูลย์
 80. ผกาวดี ชูกลิ่น
 81. พงศภัค ทองนที
 82. พงศ์รพี รุ่งสิริโรจน์
 83. พรเทพ มั่นคง
 84. พรไพลิน ภู่ขำ
 85. พรสุดา ธนวานนท์
 86. พฤฒพงศ์ ชาญวิทยา
 87. พลอยไพลิน บุญคำ
 88. พัทธ์ธีรา บุญกลัด
 89. พิชญุตม์ ชัยเจริญ
 90. พิชามญชุ์ เหลืองนฤทัย
 91. พีรวัส ถาใจ
 92. พีระวิทย์ โรจน์สุวรรณ
 93. พุฒิพันธุ์ สีลิ้นจี่
 94. ฟารีดา อัศวรังษี
 95. ภควัต โชติวุฒิ
 96. ภัทรพร ภูมีคง
 97. ภาณุเดช ดอนนาโว้
 98. ภาวิตา วิภาวิน
 99. ภิรมณ กำเนิดมณี
 100. ภูริวัจน์ อังกูรดิษฐพงศ์
 101. มณสิชา วงษ์กราน
 102. มลวรรณ จันทรังษี
 103. มัลลิกา ชัยสงคราม
 104. รชานนท์ แปงคำไส
 105. รพีภรณ์ คำพันธ์
 106. รัตนาวดี หลำบุตร
 107. วชิรวิชญ์ วิทยาโรจน์วงศ์
 108. วชิรวิทย์ เศรษฐหิรัญ
 109. วชิรศิษฏิ์ พิสิฐโยธิน
 110. วทันยา อนันตกิจไพบูลย์
 111. วรวิช กิยแพทย์
 112. วริศ เผ่าทองศุข
 113. วริศรา สุจริตวรางกูร
 114. วริสรา ใจรัญ
 115. วสันต์ ภักดีกุล
 116. วันฤดี บุตรดี
 117. วีรกร รานะเรศ
 118. วุฒิพงศ์ แจ่มใส
 119. วุฒิภัทร กูณฑ์กันทรากร
 120. ศศิธร อยู่เจริญ
 121. ศิรพงศ์ เจริญรัตนาภรณ์
 122. ศิริฉาย แสงฉาย
 123. ศิรินันท์ ชื่นมั่น
 124. ศิริรัตน์ แสนโบราณ
 125. ศิริวรรณ ติงสมิตร
 126. ศุภโขติ รัชวรพงศ์
 127. สมบัติ ชาวหนองหิน
 128. สรไกร แก้วไพบูลย์
 129. สิริพงศ์ ศรีสุข
 130. สิริยากร โชคไสว
 131. สิริรัช เชนวรรณกิจ
 132. สุชัญญา ปัดแพง
 133. สุชาวลี วัฒโนภาส
 134. สุฑาทิพย์ สิมะรัตนมงคล
 135. สุดพชร ฤทธิ์ชู
 136. สุธาสินี บัวจันทร์
 137. สุพิชชา ธรรมกันมา
 138. สุรกุล แก้วสกุลณี
 139. อภิชญา ต๊ะถิน
 140. อภิรญาณ์ กาญจนเลิศพรทวี
 141. อรณัฐ รัชตธนกุล
 142. อรยา วังหล้า
 143. อรรถพันธ์ ลีลาพงศธร
 144. อัครพล โอฬารศิริศักดิ์
 145. อัครวินท์ เชาว์ประดิษฐ์
 146. อัศพงศ์ พรทรงจิตร์
 147. อัสรีนี กูโน
 148. อานันท์ วัฒนธรรม
 149. อารีพัส เดชะบุญศิริพานิชย์
 150. อิมมานูเอล เลาหะวีร์
 151. ฮานาน จูมิง

 

เนื่องจากผู้สมัครเข้ามาครั้งนี้มีเป็นจำนวนมาก เกินจำนวนที่ทางโครงการสามารถรับได้ บวกกับงบประมาณอันจำกัด จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการคัดเลือก (Audition) เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ทุกคนที่มีชื่อในรอบแรกนี้ ได้แสดงความสามารถและความพร้อมในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยขอให้ทุกคนลงทะเบียนยืนยันตามรายละเอียดด้านล่างนี้ (หากน้องๆ คนใด ไม่สามารถมา Audition ในวันดังกล่าว ขอให้แจ้งเหตุผลลงในลิ้งค์ด้านล่างนี้เช่นกัน และทีมงานจะรีบติดต่อกลับไปค่ะ)

การลงทะเบียนยืนยัน

ขอให้น้องๆ ที่มีรายชื่อลงทะเบียนยืนยันการ Audition และเลือกเวลาที่สะดวกที่ลิ้งค์นี้ >> ลงทะเบียน Audition

 

กำหนดการ Audition และสถานที่

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

 

หมายเหตุ

ก. การเข้าค่ายในครั้งนี้ขอสงวนสิทธิสำหรับน้องๆ และผู้ปกครองที่สะดวกเข้าร่วมการวิจัยเท่านั้น ผู้ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมการวิจัยจะยังคงได้รับโอกาสเข้าค่ายหรือร่วมกิจกรรมที่ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะจัดให้ในลำดับถัดไป

ข. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 085-843-0220 (พี่ยุ้ย/พี่เบญ)

ค. การ Audition ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย 

 • การทำกิจกรรม Pre-Camp งานนี้สนุกแน่ ^^ (แต่งกายด้วยกางเกงขายาวนะคะ จะได้สะดวกในการร่วมกิจกรรม)
 • การตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์จากคุณหมอในทีม (สำหรับน้องๆ)
 • การรับฟังการบรรยายจากนักจิตวิทยาเกี่ยวกับเทคนิคการดูแลลูกติดเกมและสื่อสังคมออนไลน์ (สำหรับผู้ปกครอง) 

ง. แผนที่หอประชุมราชแพทยาลัย (อาคารหมายเลข 57 ติดกับหอสมุดศิริราชและสระว่ายน้ำ)