แบบทดสอบการติดเกม ฉบับผู้ปกครอง (Game-S)

  • คำชี้แจง : ข้อคำถามต่อไปนี้เป็นการอธิบายพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมของลูกท่าน กรุณาอ่านโดยละเอียด และพิจารณาเลือกคำตอบที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมของลูกท่านมากที่สุดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดยคลิกลงในวงกลมหลังข้อคำถามคำตอบที่สามารถเลือกตอบได้ในแต่ละข้อคำถามมี 4 คำตอบ ได้แก่ “ไม่ใช่เลย” “ไม่น่าใช่” “น่าจะใช่” “ใช่เลย” การตอบให้ใช้ความรู้สึกของผู้ตอบเป็นหลัก กรณีที่ไม่แน่ใจให้ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการตอบ
    • ไม่ใช่เลย    หมายถึง ผู้ปกครองมีความมั่นใจ 100% ว่าลูกของตัวเองไม่เคยมีพฤติกรรมเช่นนั้นเลย
    • ไม่น่าใช่     หมายถึง ผู้ปกครองมีความมั่นใจมากกว่า 50% (แต่ไม่ถึง 100%) ว่าลูกของตัวเองไม่เคยมีพฤติกรรมเช่นนั้น
    • น่าจะใช่     หมายถึง ผู้ปกครองมีความมั่นใจมากกว่า 50% (แต่ไม่ถึง 100%) ว่าลูกของตัวเองมีหรือเคยมีพฤติกรรมเช่นนั้น
    • ใช่เลย       หมายถึง ผู้ปกครองมีความมั่นใจ 100% ว่าลูกของตัวเองมีหรือเคยมีพฤติกรรมเช่นนั้น

แบบทดสอบต่อไปนี้ได้รับการสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ผู้ใดต้องการคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของแบบทดสอบ ต้องได้รับการยินยอมจากเว็บไซต์

ใช่เลยน่าจะใช่ไม่น่าใช่ไม่ใช่เลย
1. ลูกสนใจหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นน้อยลงมาก
2. ลูกมักเล่นเกมจนลืมเวลา
3. ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับคนในครอบครัวแย่ลง
4. ลูกเคยเล่นเกมดึกมาก จนทำให้ตื่นไปเรียนไม่ไหว
5. ลูกมักเล่นเกมเกินเวลาที่ฉันอนุญาตให้เล่น
6. ลูกมักอารมณ์เสียเวลาที่ฉันบอกให้เลิกเล่นเกม
7. ลูกเคยหนีเรียนเพื่อไปเล่นเกม
8. เรื่องที่ลูกคุยกับเพื่อนๆ มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกม
9. ลูกใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกม
10. การเรียนของลูกแย่ลงกว่าเดิมมาก
11. กลุ่มเพื่อนที่ลูกคบด้วย ชอบเล่นเกมเหมือนกับลูก
12. เวลาที่ฉันห้ามลูกไม่ให้เล่นเกมมาก ลูกมักทำไม่ได้
13. ลูกใช้เงินส่วนมากไปกับเกม (ซื้อหนังสือเกม สิ่งของในเกม)
14. อารมณ์ของลูกเปลี่ยนไป (เบื่อง่าย หงุดหงิด ขี้รำคาญ)
15. พฤติกรรมของลูกเปลี่ยนไป (เถียงเก่ง ไม่เชื่อฟัง ไม่รับผิดชอบ)
16. ฉันคิดว่าลูกติดเกม