แบบวัดภูมิคุ้มกันการติดเกม ฉบับเด็ก (Game-P)

คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดตามความเป็นจริงที่เกี่ยวกับตัวท่าน หรือตรงกับความรู้สึกของท่านโดยคลิกลงในวงกลมหลังข้อคำถาม คำตอบที่สามารถเลือกตอบได้ในแต่ละข้อคำถามมี 4 คำตอบ ได้แก่“ไม่ใช่เลย” “ไม่น่าใช่” “น่าจะใช่” “ใช่เลย” การตอบให้ใช้ความรู้สึกของผู้ตอบเป็นหลัก กรณีที่ไม่แน่ใจให้ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการตอบ
  • ไม่ใช่เลย  หมายถึง ผู้ตอบมีความมั่นใจ 100% ว่าตนเองไม่เคยมีพฤติกรรม หรือความรู้สึกเช่นนั้นเลย
  • ไม่น่าใช่  หมายถึง ผู้ตอบมีความมั่นใจมากกว่า 50% (แต่ไม่ถึง 100%) ว่าตนเองไม่เคยมีพฤติกรรมหรือความรู้สึกเช่นนั้น
  • น่าจะใช่  หมายถึง ผู้ตอบมีความมั่นใจมากกว่า 50% (แต่ไม่ถึง 100%) ว่าตนเองมีหรือเคยมีพฤติกรรมหรือความรู้สึกเช่นนั้น
  • ใช่เลย     หมายถึง ผู้ตอบมีความมั่นใจ 100% ว่าตนเองมีหรือเคยมีพฤติกรรมหรือความรู้สึกเช่นนั้น

แบบทดสอบต่อไปนี้ได้รับการสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ผู้ใดต้องการคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของแบบทดสอบ ต้องได้รับการยินยอมจากเว็บไซต์

ใช่เลย ทำสม่ำเสมอน่าจะใช่ ทำบ่อยไม่น่าใช่ ไม่ค่อยทำไม่ใช่เลย ไม่เคยทำเลย
1. ฉันพอใจในตนเอง
2. ฉันเป็นเด็กที่เอาใจใส่การเรียน
3. ฉันเป็นคนที่รับผิดชอบต่อหน้าที่
4. ฉันเป็นคนเครียดง่าย
5. ฉันมีกิจกรรมอื่นๆ ทำ (ที่ไม่ใช่การเล่นเกม) เพื่อคลายเครียด
6. ชีวิตฉันมีความสุข
7. ฉันมีสมาธิในการเรียน
8. ฉันเบื่อเรียน
9. ครอบครัวของเรารักกันดี
10. ครอบครัวของเราทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆ
11. ฉันชอบเข้าร่วมกิจกรรม (ที่ไม่ใช่การเล่นเกม) กับเพื่อนๆ
12. ฉันได้เล่นเกมทุกครั้งที่ฉันอยากเล่น
13. กลุ่มเพื่อนที่ฉันคบด้วยเป็นกลุ่มเด็กเรียนหรือชอบทำกิจกรรม
14. ฉันเชื่อว่าฉันสามารถทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จได้
15. ฉันรู้สึกว่าพ่อแม่เข้าใจฉัน
16. ฉันมักคลายเครียดด้วยการเล่นเกม