>>>>ประกาศผลงานโปสเตอร์ที่ได้รับรางวัล 2018<<<<

ผลงานที่ได้รับรางวัลโปสเตอร์ ในงาน Siriraj Palliative Care Day 2018

รางวัลที่ 1 โปรแกรมการดูแลด้วยกาย ประคับประคองด้วยใจ เชื่อมสายใยผ่านลูกกรง

โดย ทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์

รางวัลที่ 2 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง โรงพยาบาลสีคิ้ว

โดย โรงพยาบาลสีคิ้ว

รางวัลที่ 3 การพัฒนารูปแบบการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

โดย โรงพยาบาลพุทไธสง บุรีรัมย์

รางวัลชมเชย

>>>ประกาศรางวัลผลงานเรื่องเล่าจากใจ 2018<<<

 ผลงานเรื่องเล่าจากใจที่ได้รับรางวัลงาน Siriraj Palliative Care Day 2018

รางวัลที่ 1 "เพลงสุดท้าย"  โดย นางสาวจันทร์เพ็ญ ภาโนมัย  รพ.ราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์

รางวัลที่ 2 "ภาพในใจ"  โดย นาวาอากาศโทหญิง สุพัตรา กิจวิสาละ  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ

รางวัลที่ 3 "ยิ่งรู้จัก... ยิ่งรักเธอ"  โดย นางสาวอุระวรา บุญเจือ  รพ.ศิริราช

 

รางวัลชมเชย 12 รางวัล

Siriraj Palliative Care Day 2018

Siriraj Palliative Care Day 2018

24-25-26 ตุลาคม 2561

ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทรา โรงพยาบาลศิริราช

หัวข้อประชุมวิชาการตาม โปสเตอร์ที่แนบมาด้านล่าง

พร้อมหนังสือประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณภัคภร ผดุงทรั้พย์ 024199679-80

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด เรื่องเล่าจากใจและโปสเตอร์เกี่ยวกับงาน palliative care >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> "ขยายเวลาส่งผลงาน หมดเขต 5 ตุลาคม 2561"

 Siriraj Palliative Care Day 2018 มีกำหนดจัดงานในวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินทร

อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช

 

ประชาสัมพันธ์อบรม Siriraj Palliative Care for Nurse 2018 หลักสูตร 4 สัปดาห์

 ศูนย์บริรักษ์  ศิริราช วางแผนจัดการอบรมหลักสูตร palliative care for nurse2018 โดยกำหนดจะจัดการอบรม

  1. ภาคทฤษฏีจัดระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561
  2. ภาคปฏิบัติแบ่งเป็น 2 รุ่น 

               รุ่นที่1 ดำเนินการฝึกอบรมภาคปฏิบัติวันที่ 11-29 มิถุนายน 2561

               รุ่นที่2 ดำเนินการฝึกอบรมภาคปฏิบัติวันที่ 9-26 กรกฎาคม 2561

สนใจรายละเอียด สอบถามได้ที่คุณภัคภร ผดุงทรัพย์ 02-4199679-80

ประกาศรางวัลผลงานเรื่องเล่าจากใจและโปสเตอร์ประกวดในงาน Siriraj Palliative Care Day 2017

 

ขอขอบพระคุณผู้สนใจทุกท่านที่ได้ส่งผลงานมาเข้าร่วมการประกวด 

ผลงานที่ได้รับรางวัล โปสเตอร์มีดังนี้

Siriraj Palliative Care Day 2017: 29 พฤศจิกายน - 1ธันวาคม 2560

ประชาสัมพันธ์งาน Siriraj Palliative Care Day 2017: Universal Heath Coverage and Palliative Care: Don't leave those suffering behind

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเรื่องเล่าจากใจเข้าประกวดในงาน Siriraj Palliative Care Day 2017 ขยายเวลารับผลงานเป็น ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 การจัดการประกวดเรื่องเล่าจากใจเกี่ยวกับความประทับใจ ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือจากการพบเห็น ซึ่งเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care ที่เกิดขึ้นจริงแล้วสร้างความประทับใจและอยากเล่าให้ผู้อื่นฟัง โดยมุ่งหวังว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care สร้างแรงบันดาลใจ และทำให้เกิดความรู้สึกอิ่มเอมใจกับผู้อ่านทุกท่านได้ เกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดประเภทงานเขียน เขียนเรื่องเล่าโดยใช้รูปแบบตัวอักษร Browallia New ขนาดตัวอักษร ๑๖ จำนวน ๑-๒ หน้ากระดาษ ส่งมาได้ที่ e-mail: sipalliative@gmail.com ส่งผลงานมาได้ที่ ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ เลขที่ ๒ โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย ก.ท.ม. ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์๐๒-๔๑๙-๙๖๗๙ และ ๐๒-๔๑๙-๙๖๘๐ และค้นหาข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของศูนย์บริรักษ์ ศิริราช http://www1.si.mahidol.ac.th/palliative กำหนดปิดรับผลงานเรื่องเล่าจากใจภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกรางวัลโดยมี ผู้ชนะการประกวดจำนวน ๓ รางวัล และ รางวัลชมเชย ๖ รางวัล ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจส่งผลงานเรื่องเล่าจากใจเกี่ยวกับ  Palliative Care  เข้าร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าว

รูปแบบการส่งประกวดเรื่องเล่าจากใจ สามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ attachment ด้านล่าง

ประชาสัมพันธ์การประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Careในงาน Siriraj Palliative Care Day 2017 ขยายเวลารับผลงานเป็นวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตามที่ โรงพยาบาลศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล    มีกำหนดจัดงาน Siriraj Palliative Care Day ๒๐๑๗ ขึ้น  ในระหว่างวันที่ ๒๙  พฤศจิกายน  – ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐ ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วย “ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่๙”  การเสวนาทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย  Palliative Care

ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่จะจัดขึ้นในงานครั้งนี้คือการประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Careซึ่งหมายถึง โครงการ กิจกรรมหรืองานวิจัยใดๆที่จัดทำขึ้นในภาควิชา หน่วยงานหรือหอผู้ป่วยต่างๆ ที่จัดขึ้นในโรงพยาบาล เกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคือใช้รูปแบบตัวอักษร Tahoma   ขนาดตัวอักษร ๑๖   ขนาดโปสเตอร์ที่กำหนด คือ  ขนาด ๖๒ ซม. X๙๕ ซม. ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ใน http://www1.si.mahidol.ac.th/palliative แล้วจัดส่งผลงานในรูปแบบ .ppt มาใน CD ที่พร้อมส่งพิมพ์

ส่งมาได้ที่ศูนย์บริรักษ์ศิริราช อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ เลขที่๒ โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย ก.ท.ม. ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๑๙-๙๖๗๙ และ๐๒-๔๑๙-๙๖๘๐ คุณภคภร ผดุงทรัพย์

กำหนดปิดรับผลงานวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

แบบฟอร์มรูปแบบโปสเตอร์ และรายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้ จากไฟล์ attachment ด้านล่าง

ประกาศผลการประกวดเรื่องเล่าจากใจปี2559

ตามที่มีการจัดการประกวดเรื่องเล่าจากใจเกี่ยวกับความประทับใจ ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือจากการพบเห็น ซึ่งเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care ที่เกิดขึ้นจริงแล้วสร้างความประทับใจและอยากเล่าให้ผู้อื่นฟัง โดยมีการเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่15 สิงหาคม2559 ถึงวันที่26 กันยายน 2559 มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 120 เรื่อง และคณะกรรมการได้ดำเนินการตัดสินเรื่องเล่าที่ได้ส่งเข้าประกวด ผลการประกวดคือมีรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ 5 รางวัล และรางวัลชมเชย 6 รางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้
รางวัลชนะเลิศการประกวดเรื่องเล่าจากใจ
ไม่ใช่หน้าที่ แต่คือ ความเป็นห่วงและความรัก
พว. จุฬาพร ประสังสิต
คลินิกออสโตมีและแผล งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

поиск людей по фамилиям по башкирии тут репетиционный вариант егэ по информатике демоверсия тренировочные упражнения к егэ по русскому языку подготовка к егэ по русскому онлайн справочник телефонов черногорск решение здесь здесь здесь на сайте демонстрационный вариант тестов егэ по математике ссылка демонстрационный решить пробный егэ по русскому языку егэ по математике задание в4 пробный егэ по биологии за 2014 год как по номеру телефона узнать адрес в нижнем новгороде егэ по физике в 9 классе купить ответы на егэ 2014 Красильников Мои Капустин sitemap