กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการนโยบาย Palliative Care

 1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
 3. รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา
 4. รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
 5. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 6. รองคณบดีฝ่ายวิจัย
 7. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 8. รองคณบดีฝ่ายคุณธรรมและจริยธรรม
 9. หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 10. หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา
 11. หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์
 12. หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา
 13. หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา
 14. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 15. หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
 16.  หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
 17. หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 18. หัวหน้าภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
 19. หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
 20. หัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช
 21. หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 22. รองผู้อำนวยการด้านงานบริการผู้ป่วยนอก
 23. รองผู้อำนวยการด้านงานบริการผู้ป่วยใน
 24. หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกวิวัณณ์  วีรกุล
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ
 27. นางศิริรัตน์  พิชิตชัยชาญ

 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ Palliative Care

 1. ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงอรพรรณ  ทองแตง
 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวัณเพ็ญ  บุญประกอบ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ
 4. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกวิวัณณ์  วีรกุล
 6. อาจารย์นายแพทย์ไพโรจน์   สินลารัตน์
 7. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพงศ์ภารดี  เจาฑะเกษตริน
 8. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทวี   เลาหพันธ์
 9. รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ดิฐกานต์  บริบูรณ์หิรัญสาร
 10. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุพันธ์   ตันติวงศ์
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สนั่น  วิสุทธิศักดิ์ชัย
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุมาลี   หวังวีรวงศ์
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชาตรี  วิฑูรชาติ
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวนิตย์   ธีระศักดิ์วิชยา
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เสถียร   สุขพณิชนันท์
 16. นายแพทย์ศิริพงศ์   เจริญวิทย์
 17. นายแพทย์ศุภการ  เตชัสอนันต์
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้งนภา   ผาณิตรัตน์
 19. รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านบริการ
 20. รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านวิชาการ
 21. หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์
 22. นางสาลินี   สมานะวณิชย์
 23. นางสาวสุรีย์   ลี้มงคล
 24. นางสาวธชพร   เทศะศิลป์
 25. นางอรวรรณ   กาญจนสินธุ์
 26. นางสาวราตรี   ฉิมฉลอง
 27. นายอภิเดช   เทียนหยด
 28. นางนิภา   ลือนาม
поиск людей по фамилиям по башкирии тут репетиционный вариант егэ по информатике демоверсия тренировочные упражнения к егэ по русскому языку подготовка к егэ по русскому онлайн справочник телефонов черногорск решение здесь здесь здесь на сайте демонстрационный вариант тестов егэ по математике ссылка демонстрационный решить пробный егэ по русскому языку егэ по математике задание в4 пробный егэ по биологии за 2014 год как по номеру телефона узнать адрес в нижнем новгороде егэ по физике в 9 классе купить ответы на егэ 2014 Красильников Мои Капустин sitemap