ประวัติ

1.ประวัติของศูนย์บริรักษ์ ศิริราช

          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีนโยบายการดูแลผู้ป่วยแบบ Palliative care ซึ่งเป็นการดูแลแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมทุกภาควิชาและหน่วยงาน ในทุกขั้นตอนของการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิตและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  รวมไปถึงการดูแลครอบครัวของผู้ป่วยด้วย  ซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับการรักษาผู้ป่วยแบบจำเพาะ (specific treatment)  มิใช่เป็นการรักษาเมื่อผู้ป่วยถึงระยะท้ายหรือใกล้เสียชีวิต (terminal care หรือ end of life care) เท่านั้น โดยมอบให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของแพทย์  พยาบาล  และบุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทุกคน  ซึ่งต้องประสานบริการระหว่างทีมสหวิชาชีพและจุดบริการให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ มีการติดตามผลด้านความต่อเนื่องในการดูแลรักษา (Continuity of care) โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และสนับสนุนให้อาสาสมัครจากบุคคลภายนอกและบุคลากรภายในคณะฯ มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้นโยบายของคณะฯ ดังกล่าวบรรลุผล  คณะกรรมการนโยบาย Palliative Careจึงเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง ศูนย์บริรักษ์ (SirirajPalliativeCare Center)ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบและดำเนินการด้าน Palliative Careให้เป็นรูปธรรม

 

2. ขอบเขตงานศูนย์บริรักษ์  ศิริราช

          บริหารจัดการ ประสาน และพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคที่คุกคามต่อชีวิตและคุณภาพชีวิต(โรคเรื้อรังและโรคระยะสุดท้าย) ให้ได้รับ Palliative Care อย่างทั่วถึง เชื่อมโยงจากโรงพยาบาลถึงบ้าน เพิ่มพูนความรู้ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ มีการศึกษาวิจัย เผยแพร่ความรู้ใหม่ ชี้นำสังคมด้าน Palliative Care และ End of life care ทั้งในประเทศและนานาชาติ


3. หน้าที่รับผิดชอบงานศูนย์บริรักษ์  ศิริราช

          1. ประสานระบบบริการผู้ป่วย Palliative Care ทุก ภาควิชา/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

          2. ประสานการฝึกอบรม การศึกษาดูงานแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก

          3. จัดทำข้อมูล รายงาน จัดเก็บ เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน Palliative Care

 

4. ตราสัญลักษณ์ของศูนย์บริรักษ์  ศิริราช

 ตราสัญลักษณ์ Palliative Care

ตราสัญลักษณ์มีความหมาย ดังนี้

          ลักษณะของริบบิ้น ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์สากลในความหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้กำลังใจความห่วงใย

          ภาพคนที่ประสานกันแสดงถึง ลักษณะองค์รวม (Holisticcar) ทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และปัญญา

          รูปหัวใจสื่อถึง การบรรเทา ป้องกัน ความทุกข์ทรมาน และความร่วมมือ ร่วมใจ ในการช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวดีขึ้น

5. แผนภูมิ  สายการบังคับบัญชาและอัตรากำลังของศูนย์บริรักษ์ ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 แผนภูมิ  สายการบังคับบัญชาและอัตรากำลังของศูนย์บริรักษ์ ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

6. ติดต่อหน่วยงาน

          ตึก 10 ชั้น 1 หลังร้าน ณ ศิริราช

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-4199679 ถึง 80 โทรสาร  02-4199679

 

поиск людей по фамилиям по башкирии тут репетиционный вариант егэ по информатике демоверсия тренировочные упражнения к егэ по русскому языку подготовка к егэ по русскому онлайн справочник телефонов черногорск решение здесь здесь здесь на сайте демонстрационный вариант тестов егэ по математике ссылка демонстрационный решить пробный егэ по русскому языку егэ по математике задание в4 пробный егэ по биологии за 2014 год как по номеру телефона узнать адрес в нижнем новгороде егэ по физике в 9 классе купить ответы на егэ 2014 Красильников Мои Капустин sitemap