ประกาศรางวัลผลงานเรื่องเล่าจากใจและโปสเตอร์ประกวดในงาน Siriraj Palliative Care Day 2017

 

ขอขอบพระคุณผู้สนใจทุกท่านที่ได้ส่งผลงานมาเข้าร่วมการประกวด 

ผลงานที่ได้รับรางวัล โปสเตอร์มีดังนี้

Siriraj Palliative Care Day 2017: 29 พฤศจิกายน - 1ธันวาคม 2560

ประชาสัมพันธ์งาน Siriraj Palliative Care Day 2017: Universal Heath Coverage and Palliative Care: Don't leave those suffering behind

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเรื่องเล่าจากใจเข้าประกวดในงาน Siriraj Palliative Care Day 2017 ขยายเวลารับผลงานเป็น ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 การจัดการประกวดเรื่องเล่าจากใจเกี่ยวกับความประทับใจ ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือจากการพบเห็น ซึ่งเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care ที่เกิดขึ้นจริงแล้วสร้างความประทับใจและอยากเล่าให้ผู้อื่นฟัง โดยมุ่งหวังว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care สร้างแรงบันดาลใจ และทำให้เกิดความรู้สึกอิ่มเอมใจกับผู้อ่านทุกท่านได้ เกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดประเภทงานเขียน เขียนเรื่องเล่าโดยใช้รูปแบบตัวอักษร Browallia New ขนาดตัวอักษร ๑๖ จำนวน ๑-๒ หน้ากระดาษ ส่งมาได้ที่ e-mail: sipalliative@gmail.com ส่งผลงานมาได้ที่ ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ เลขที่ ๒ โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย ก.ท.ม. ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์๐๒-๔๑๙-๙๖๗๙ และ ๐๒-๔๑๙-๙๖๘๐ และค้นหาข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของศูนย์บริรักษ์ ศิริราช http://www1.si.mahidol.ac.th/palliative กำหนดปิดรับผลงานเรื่องเล่าจากใจภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกรางวัลโดยมี ผู้ชนะการประกวดจำนวน ๓ รางวัล และ รางวัลชมเชย ๖ รางวัล ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจส่งผลงานเรื่องเล่าจากใจเกี่ยวกับ  Palliative Care  เข้าร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าว

รูปแบบการส่งประกวดเรื่องเล่าจากใจ สามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ attachment ด้านล่าง

ประชาสัมพันธ์การประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Careในงาน Siriraj Palliative Care Day 2017 ขยายเวลารับผลงานเป็นวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตามที่ โรงพยาบาลศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล    มีกำหนดจัดงาน Siriraj Palliative Care Day ๒๐๑๗ ขึ้น  ในระหว่างวันที่ ๒๙  พฤศจิกายน  – ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐ ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วย “ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่๙”  การเสวนาทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย  Palliative Care

ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่จะจัดขึ้นในงานครั้งนี้คือการประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Careซึ่งหมายถึง โครงการ กิจกรรมหรืองานวิจัยใดๆที่จัดทำขึ้นในภาควิชา หน่วยงานหรือหอผู้ป่วยต่างๆ ที่จัดขึ้นในโรงพยาบาล เกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคือใช้รูปแบบตัวอักษร Tahoma   ขนาดตัวอักษร ๑๖   ขนาดโปสเตอร์ที่กำหนด คือ  ขนาด ๖๒ ซม. X๙๕ ซม. ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ใน http://www1.si.mahidol.ac.th/palliative แล้วจัดส่งผลงานในรูปแบบ .ppt มาใน CD ที่พร้อมส่งพิมพ์

ส่งมาได้ที่ศูนย์บริรักษ์ศิริราช อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ เลขที่๒ โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย ก.ท.ม. ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๑๙-๙๖๗๙ และ๐๒-๔๑๙-๙๖๘๐ คุณภคภร ผดุงทรัพย์

กำหนดปิดรับผลงานวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

แบบฟอร์มรูปแบบโปสเตอร์ และรายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้ จากไฟล์ attachment ด้านล่าง

ประกาศผลการประกวดเรื่องเล่าจากใจปี2559

ตามที่มีการจัดการประกวดเรื่องเล่าจากใจเกี่ยวกับความประทับใจ ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือจากการพบเห็น ซึ่งเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care ที่เกิดขึ้นจริงแล้วสร้างความประทับใจและอยากเล่าให้ผู้อื่นฟัง โดยมีการเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่15 สิงหาคม2559 ถึงวันที่26 กันยายน 2559 มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 120 เรื่อง และคณะกรรมการได้ดำเนินการตัดสินเรื่องเล่าที่ได้ส่งเข้าประกวด ผลการประกวดคือมีรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ 5 รางวัล และรางวัลชมเชย 6 รางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้
รางวัลชนะเลิศการประกวดเรื่องเล่าจากใจ
ไม่ใช่หน้าที่ แต่คือ ความเป็นห่วงและความรัก
พว. จุฬาพร ประสังสิต
คลินิกออสโตมีและแผล งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Siriraj Palliative Care Day 2016 สำหรับบุคลากรภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 ตามที่ โรงพยาบาลศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ได้กำหนดให้  Palliative Care เป็นจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ และสนับสนุนการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบ Palliative Care ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับในปี ๒๕๕๙ นี้  มีกำหนดจัดงาน Siriraj Palliative Care Day ๒๐๑๖ ในระหว่างวันที่ ๑๒– ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น ๑    โรงพยาบาลศิริราช  ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วย “ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ ๘”  การเสวนาทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย  Palliative Care     โดยได้กำหนดหัวข้อการจัดงานให้สอดคล้องกับ World Hospice and Palliative Care Day ๒๐๑๖ คือ“Living   and  Dying  in  Pain:  It  Doesn't  Have  to  Happen  ” 

ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Siriraj Palliative Care Day ๒๐๑๖ ให้กับผู้ที่สนใจในสถาบันของท่านทราบ  โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริรักษ์  ศิริราช (http://www1.si.mahidol.ac.th/palliative) หรือ (http://www.sirirajconference.com)  โดยเสียค่าลงทะเบียนในการประชุม ราคา ๑,๕๐๐ บาทต่อคน  เมื่อลงทะเบียนภายในวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙  และจะเสียค่าลงทะเบียนในการประชุม ราคา ๒,๐๐๐ บาทต่อคน  หากลงทะเบียนหลังวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙  ซึ่งกำหนดให้ลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม  ๒๕๕๙  และให้พิมพ์ใบชำระเงินจากระบบลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ Counter Service  ผ่านใบ Bill Payment   ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ เป็นต้นไป   โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเบิกค่าใช้ในการประชุมได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมการประชุมและให้เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด

ประชาสัมพันธ์การประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Careในงาน Siriraj Palliative Care Day 2016

  ตามที่ โรงพยาบาลศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล    มีกำหนดจัดงาน Siriraj Palliative Care Day ๒๐๑๖ ขึ้น  ในระหว่างวันที่ ๑๒– ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๙ ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วย “ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่๘”  การเสวนาทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย  Palliative Careซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่จะจัดขึ้นในงานครั้งนี้คือการประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Careซึ่งหมายถึง โครงการ กิจกรรมหรืองานวิจัยใดๆที่จัดทำขึ้นในภาควิชา หน่วยงานหรือหอผู้ป่วยต่างๆ ที่จัดขึ้นในโรงพยาบาล เกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคือใช้รูปแบบตัวอักษร Tahoma   ขนาดตัวอักษร ๑๖   ขนาดโปสเตอร์ที่กำหนด คือ  ขนาด ๖๒ ซม. X๙๕ ซม. สามารถ Download แบบฟอร์มการจัดทำโปสเตอร์และค้นหาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์บริรักษ์ ศิริราชhttp://www1.si.mahidol.ac.th/palliativeแล้วจัดส่งผลงานในรูปแบบ CDที่พร้อมส่งพิมพ์ส่งมาได้ที่ศูนย์บริรักษ์    ศิริราช อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ เลขที่๒โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย ก.ท.ม. ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๑๙-๙๖๗๙ และ๐๒-๔๑๙-๙๖๘๐ โทรสาร ๐๒-๔๑๙-๙๖๗๙  

Email :sipalliative.poster@gmail.com กำหนดปิดรับผลงานโปสเตอร์เข้าประกวดภายในวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.  โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวนเงินรางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ รางวัลและรางวัลชมเชยจะได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวนเงินรางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ รางวัล ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจส่งผลงานกิจกรรม โครงการ หรืองานวิจัยเกี่ยวกับ  Palliative Care  มานำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ในงานดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเรื่องเล่าจากใจเข้าประกวดในงาน Siriraj Palliative Care Day 2016

 ตามที่ โรงพยาบาลศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล    มีกำหนดจัดงาน Siriraj Palliative Care Day ๒๐๑๖   ในระหว่างวันที่ ๑๒– ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๙ ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วย “ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ ๘”  การเสวนาทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย  Palliative Care ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่จะจัดขึ้นในงานครั้งนี้คือ การจัดการประกวดเรื่องเล่าจากใจเกี่ยวกับความประทับใจ ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือจากการพบเห็น ซึ่งเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care ที่เกิดขึ้นจริงแล้วสร้างความประทับใจและอยากเล่าให้ผู้อื่นฟัง ซึ่งการดูแลแบบ Palliative Care หมายถึง การเยียวยาผู้ที่ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิต (life-threatening illness) และคุณภาพชีวิตรวมไปถึงครอบครัวของผู้ป่วย ในลักษณะองค์รวม ครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ เพื่อบรรเทาและป้องกันความทุกข์ทรมาน (relief and prevent suffering) และทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวดีขึ้น (improve quality of life) โดยมุ่งหวังว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care สร้างแรงบันดาลใจ และทำให้เกิดความรู้สึกอิ่มเอมใจกับผู้อ่านทุกท่านได้ เกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดประเภทงานเขียน เขียนเรื่องเล่าโดยใช้รูปแบบตัวอักษร Browallia New ขนาดตัวอักษร ๑๖ จำนวน ๑-๒ หน้ากระดาษ ส่งมาได้ที่ e-mail: sipalliative@gmail.com ส่งผลงานมาได้ที่ ศูนย์บริรักษ์       ศิริราช อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ เลขที่ ๒ โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย ก.ท.ม. ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์๐๒-๔๑๙-๙๖๗๙ และ ๐๒-๔๑๙-๙๖๘๐ e-mail: sipalliative@gmail.com และค้นหาข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของศูนย์บริรักษ์ ศิริราชhttp://www1.si.mahidol.ac.th/palliative กำหนดปิดรับผลงานเรื่องเล่าจากใจภายในวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.  โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวนเงินรางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ รางวัล  และรางวัลชมเชยเป็นจำนวนเงินรางวัลละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๖ รางวัล ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจส่งผลงานเรื่องเล่าจากใจเกี่ยวกั บ  Palliative Care  เข้าร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Siriraj Palliative Care Day 2015 สำหรับบุคลากรภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

       ตามที่ โรงพยาบาลศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ได้กำหนดให้  Palliative Care เป็นจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ และสนับสนุนการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบ Palliative Care ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับในปี ๒๕๕๘ นี้  มีกำหนดจัดงาน Siriraj Palliative Care Day ๒๐๑๕ ในระหว่างวันที่ ๑๔– ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น ๑    โรงพยาบาลศิริราช  ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วย “ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ ๗”  การเสวนาทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย  Palliative Care โดยได้กำหนดหัวข้อการจัดงานให้สอดคล้องกับ World Hospice and Palliative Care Day ๒๐๑๕ คือ “Hidden lives, Hidden patients” “ขอเป็นแสงสุดท้ายใต้เงามืด”

        ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Siriraj Palliative Care Day ๒๐๑๕ ให้กับผู้ที่สนใจในสถาบันของท่านทราบโดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริรักษ์ศิริราช (http://www.sirirajconference.com)  

     โดยเสียค่าลงทะเบียนในการประชุม ราคา ๓,๐๐๐ บาทต่อคน  ซึ่งกำหนดให้ลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๘ ตุลาคม  ๒๕๕๘ และให้พิมพ์ใบชำระเงินจากระบบลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ Counter Service  ผ่านใบ Bill Payment   ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  

ประชาสัมพันธ์การประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Careในงาน Siriraj Palliative Care Day 2015

    ตามที่ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีกำหนดจัดงาน Siriraj Palliative Care Day ๒๐๑๕ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๔– ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วย “ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่๗” การเสวนาทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย Palliative Care ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่จะจัดขึ้นในงานครั้งนี้คือการประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care

поиск людей по фамилиям по башкирии тут репетиционный вариант егэ по информатике демоверсия тренировочные упражнения к егэ по русскому языку подготовка к егэ по русскому онлайн справочник телефонов черногорск решение здесь здесь здесь на сайте демонстрационный вариант тестов егэ по математике ссылка демонстрационный решить пробный егэ по русскому языку егэ по математике задание в4 пробный егэ по биологии за 2014 год как по номеру телефона узнать адрес в нижнем новгороде егэ по физике в 9 классе купить ответы на егэ 2014 Красильников Мои Капустин sitemap