ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Siriraj Palliative Care Day 2015 สำหรับบุคลากรภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

       ตามที่ โรงพยาบาลศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ได้กำหนดให้  Palliative Care เป็นจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ และสนับสนุนการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบ Palliative Care ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับในปี ๒๕๕๘ นี้  มีกำหนดจัดงาน Siriraj Palliative Care Day ๒๐๑๕ ในระหว่างวันที่ ๑๔– ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น ๑    โรงพยาบาลศิริราช  ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วย “ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ ๗”  การเสวนาทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย  Palliative Care โดยได้กำหนดหัวข้อการจัดงานให้สอดคล้องกับ World Hospice and Palliative Care Day ๒๐๑๕ คือ “Hidden lives, Hidden patients” “ขอเป็นแสงสุดท้ายใต้เงามืด”

        ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Siriraj Palliative Care Day ๒๐๑๕ ให้กับผู้ที่สนใจในสถาบันของท่านทราบโดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริรักษ์ศิริราช (http://www.sirirajconference.com)  

     โดยเสียค่าลงทะเบียนในการประชุม ราคา ๓,๐๐๐ บาทต่อคน  ซึ่งกำหนดให้ลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๘ ตุลาคม  ๒๕๕๘ และให้พิมพ์ใบชำระเงินจากระบบลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ Counter Service  ผ่านใบ Bill Payment   ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  

ประชาสัมพันธ์การประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Careในงาน Siriraj Palliative Care Day 2015

    ตามที่ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีกำหนดจัดงาน Siriraj Palliative Care Day ๒๐๑๕ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๔– ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วย “ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่๗” การเสวนาทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย Palliative Care ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่จะจัดขึ้นในงานครั้งนี้คือการประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเรื่องเล่าจากใจเข้าประกวดในงาน Siriraj Palliative Care Day 2015

      ตามที่ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีกำหนดจัดงาน Siriraj Palliative Care Day ๒๐๑๕ ในระหว่างวันที่ ๑๔– ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วย “ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ ๗” การเสวนาทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย Palliative Care ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่จะจัดขึ้นในงานครั้งนี้คือ การจัดการประกวดเรื่องเล่าจากใจ

       เรื่องเล่าจากใจคือเรื่องเล่าเกี่ยวกับความประทับใจ ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือจากการพบเห็น ซึ่งเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care ที่เกิดขึ้นจริงแล้วสร้างความประทับใจและอยากเล่าให้ผู้อื่นฟัง ซึ่งการดูแลแบบ Palliative Care หมายถึง การเยียวยาผู้ที่ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิต (life-threatening illness) และคุณภาพชีวิตรวมไปถึงครอบครัวของผู้ป่วย ในลักษณะองค์รวม ครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ เพื่อบรรเทาและป้องกันความทุกข์ทรมาน (relief and prevent suffering) และทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวดีขึ้น (improve quality of life) โดยมุ่งหวังว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care สร้างแรงบันดาลใจ และทำให้เกิดความรู้สึกอิ่มเอมใจกับผู้อ่านทุกท่านได้         เกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมี ๒ รูปแบบดังนี้ แบบที่ ๑ เขียนเรื่องเล่าโดยใช้รูปแบบตัวอักษร Browallia New ขนาดตัวอักษร ๑๖ จำนวน ๑-๒ หน้ากระดาษ ส่งมาได้ที่ e-mail: sipalliative@gmail.com หรือแบบที่ ๒ เล่าเรื่องราวต่างๆที่อยากเล่าผ่าน Clip VDO ความยาวไม่เกิน ๕ นาที ไม่จำกัดรูปแบบในการจัดทำแต่เน้นย้ำเรื่องการเคารพในสิทธิผู้ป่วยไม่อ้างชื่อผู้ป่วย ไม่ถ่ายภาพใดๆ ที่เห็นหน้าของผู้ป่วย เป็นต้น โดยให้ผู้จัดทำตั้งชื่อเรื่องของ Clip VDO และระบุเนื้อหาย่อๆ ของ Clip VDO ที่ทำประมาณ ๕-๑๐ บรรทัด ส่งผลงานมาได้ที่ ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ เลขที่ ๒ โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย ก.ท.ม. ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์๐๒-๔๑๙-๙๖๗๙ และ ๐๒-๔๑๙-๙๖๘๐ โทรสาร ๐๒-๔๑๙-๙๖๗๙ e-mail: sipalliative@gmail.com

     ค้นหาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์บริรักษ์http://www1.si.mahidol.ac.th/palliative กำหนดปิดรับผลงานเรื่องเล่าจากใจแบบงานเขียนภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น.  แต่สำหรับ เรื่องเล่าผ่าน Clip VDO  กำหนดปิดรับผลงานภายในวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘  เวลา ๑๖.๐๐ น.โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวนเงินรางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ รางวัล ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจส่งผลงานเรื่องเล่าจากใจเกี่ยวกับ Palliative Care เข้าร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภาวนาเพื่ออุทิศกุศลแด่ผู้ล่วงลับอันเป็นที่รัก

ด้วย ศูนย์กุมารบริรักษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรม ภาวนาเพื่ออุทิศกุศลแด่ผู้ล่วงลับอันเป็นที่รัก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่4 – 7 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาหลักคำสอนทางพุทธศาสนาเถรวาท ที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านศีล จิต และปัญญา เพื่อลดความเศร้าโศกที่มีต่อการสูญเสีย
3. เพื่อบำเพ็ญบุญ อุทิศกุศลแด่ผู้ล่วงลับ

รับสมัคร
1. ผู้ปกครองที่เคยสูญเสียบุตรหลานซึ่งจากไปด้วยโรคมะเร็ง หรือด้วยโรคอื่นๆ

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Siriraj Palliative Care Day 2014

โปสเตอร์ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ 6

เรื่อง "Providing Whole Person Care : the Palliative Care Way"

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศรีเวียง ไพโรจน์กุล

 

 

 โปสเตอร์กำหนดการงาน Siriraj Palliative Care Day 2014

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Siriraj Palliative Care Day 2014 สำหรับบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ด้วย คณะกรรมการดำเนินการ Palliative Care ได้กำหนดจัดงาน Siriraj Palliative Care Day 2014 Theme: “Who Cares? We do!” ในวันที่ 15–17 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารและเผยแพร่ผลงานด้าน Palliative Care สู่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ซึ่งภายในงานประกอบด้วย “ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์” การเสวนาทางวิชาการ และการแสดงนิทรรศการ ในการนี้ คณะกรรมการฯ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Siriraj Palliative Care Day 2014 ให้กับผู้ที่สนใจจากภาควิชา/หน่วยงานทราบ และขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม โดยขอความอนุเคราะห์ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมจากภาควิชา/หน่วยงานดังนี้

1.กรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในใบสมัครและรวบรวมส่งใบสมัครมาได้ที่ นางภัคภร ผดุงทรัพย์ ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช อาคาร 10 ชั้น 1 ติดกับร้าน ณ ศิริราช โทรศัพท์ 02-419-9679 และ02-419-9680 โทรสาร 02-419-9679 หรือ อีเมล์ sipalliative@gmail.com ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2557

2.ภาควิชา/หน่วยงานดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลพร้อมค่าลงทะเบียน ในอัตราคนละ2,000 บาท โดยขออนุมัติใช้จากเงินอุดหนุนจัดสรรภาควิชา/หน่วยงาน

3.วิธีการชำระเงินสำหรับบุคลากรภายในคณะฯ ให้ภาควิชา/หน่วยงานดำเนินการจัดทำขออนุมัติเบิกเงินค่าลงทะเบียน ในวันที่เริ่มมีการประชุม โดยสั่งจ่าย “เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ศิริราช” รหัส IO AA58000059 พร้อมแนบบันทึกอนุมัติตัวบุคคลพร้อมค่าลงทะเบียน ที่ได้รับอนุมัติ

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Siriraj Palliative Care Day 2014 สำหรับบุคลากรภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตามที่ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้กำหนดให้ Palliative Care เป็นจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ และสนับสนุนการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบ Palliative Care ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับในปี ๒๕๕๗ นี้ มีกำหนดจัดงาน Siriraj Palliative Care Day ๒๐๑๔ ในระหว่างวันที่ ๑๕– ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น ๑ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วย “ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ ๖” การเสวนาทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย Palliative Care โดยได้กำหนดหัวข้อการจัดงานให้สอดคล้องกับ World Hospice and Palliative Care Day ๒๐๑๔ คือ “Who Cares? We do!” “ดูแลจากใจ ด้วยสายใยแห่งรัก” ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Siriraj Palliative Care Day ๒๐๑๔ ให้กับผู้ที่สนใจในสถาบันของท่านทราบโดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช (http://www1.si.mahidol.ac.th/palliative) หรือเว็บไซต์วิชาการ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช (http://www.sirirajconference.com) โดยเสียค่าลงทะเบียนในการประชุม ราคา ๒,๐๐๐ บาทต่อคน ซึ่งกำหนดให้ลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ และให้พิมพ์ใบชำระเงินจากระบบลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ไทยพาณิชย์ หรือ Counter Service ผ่านใบ Bill Payment ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเบิกค่าใช้ในการประชุมได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมการประชุมและให้เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด คลิกลงทะเบียนได้ที่นี่

http://www.sirirajconference.com/conference/sm_index.php?sm_id=76&menu=1

ประชาสัมพันธ์การประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Careในงาน Siriraj Palliative Care Day 2014

ตามที่ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีกำหนดจัดงาน Siriraj Palliative Care Day ๒๐๑๔ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๕– ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วย “ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ ๖” การเสวนาทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย Palliative Care ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่จะจัดขึ้นในงานครั้งนี้คือการประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care ซึ่งหมายถึง โครงการ กิจกรรมหรืองานวิจัยใดๆที่จัดทำขึ้นในภาควิชา หน่วยงานหรือหอผู้ป่วยต่างๆ ที่จัดขึ้นในโรงพยาบาล เกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคือใช้รูปแบบตัวอักษร Tahoma ขนาดตัวอักษร ๑๖ ขนาดโปสเตอร์ที่กำหนด คือ ขนาด ๖๒ ซม. X ๙๕ ซม. สามารถ Download แบบฟอร์มการจัดทำโปสเตอร์และค้นหาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์บริรักษ์ศิริราชhttp://www1.si.mahidol.ac.th/palliative แล้วจัดส่งผลงานในรูปแบบ CD ที่พร้อมส่งพิมพ์ส่งมาได้ที่ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ เลขที่๒โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย ก.ท.ม. ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๑๙-๙๖๗๙ และ๐๒-๔๑๙-๙๖๘๐ โทรสาร ๐๒-๔๑๙-๙๖๗๙ Email : sipalliative.poster@gmail.com กำหนดปิดรับผลงานโปสเตอร์เข้าประกวดภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวนเงินรางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ รางวัล

การส่งเรื่องเล่าจากใจเข้าประกวดในงาน Siriraj Palliative Care Day 2014

ด้วย คณะกรรมการดำเนินการ Palliative Care จะดำเนินการจัดการประกวดเรื่องเล่าจากใจเกี่ยวกับความประทับใจ ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือจากการพบเห็น ซึ่งเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care ที่เกิดขึ้นจริงแล้วสร้างความประทับใจและอยากเล่าให้ผู้อื่นฟัง ซึ่งการดูแลแบบ Palliative Care หมายถึง การเยียวยาผู้ที่ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิต (life-threatening illness) และคุณภาพชีวิตรวมไปถึงครอบครัวของผู้ป่วย ในลักษณะองค์รวม (holistic care) ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ กาย (physical) จิตใจ (psychological) สังคม (social) และจิตวิญญาณ(spiritual) เพื่อบรรเทาและป้องกันความทุกข์ทรมาน (relief and prevent suffering) และทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวดีขึ้น (improve quality of life) โดยมุ่งหวังว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care สร้างแรงบันดาลใจ และทำให้เกิดความรู้สึกอิ่มเอมใจกับผู้อ่านทุกท่านได้ เกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมี 2 รูปแบบดังนี้ แบบที่ 1 เขียนเรื่องเล่าโดยใช้รูปแบบตัวอักษร Browallia New ขนาดตัวอักษร 16 จำนวน 1-2 หน้ากระดาษ ส่งมาในรูปแบบเอกสารและแนบไฟล์ต้นฉบับมาด้วย หรือแบบที่ 2 เล่าเรื่องราวต่างๆที่อยากเล่าผ่าน Clip VDO ความยาวไม่เกิน 5 นาที ไม่จำกัดรูปแบบในการจัดทำแต่เน้นย้ำเรื่องการเคารพในสิทธิผู้ป่วยไม่อ้างชื่อผู้ป่วย ไม่ถ่ายภาพใดๆ ที่เห็นหน้าของผู้ป่วย เป็นต้น โดยให้ผู้จัดทำตั้งชื่อเรื่องของ Clip VDO และระบุเนื้อหาย่อๆ ของ Clip VDO ที่ทำประมาณ 5-10 บรรทัด ส่งผลงานมาได้ที่ ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช อาคาร 10 ชั้น 1 ติดกับร้าน ณ ศิริราช โทรศัพท์02-419-9679 และ 02-419-9680 โทรสาร 02-419-9679 หรือส่งผลงานมาทางEmail: sipalliative@gmail.com และค้นหาข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://www1.si.mahidol.ac.th/palliative กำหนดปิดรับผลงานเรื่องเล่าจากใจภายในวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวนเงินรางวัลละ 1,000 จำนวน 6 รางวัล แบ่งเป็นประเภทงานเขียน 3 รางวัล ประเภท Clip VDO 3 รางวัล

поиск людей по фамилиям по башкирии тут репетиционный вариант егэ по информатике демоверсия тренировочные упражнения к егэ по русскому языку подготовка к егэ по русскому онлайн справочник телефонов черногорск решение здесь здесь здесь на сайте демонстрационный вариант тестов егэ по математике ссылка демонстрационный решить пробный егэ по русскому языку егэ по математике задание в4 пробный егэ по биологии за 2014 год как по номеру телефона узнать адрес в нижнем новгороде егэ по физике в 9 классе купить ответы на егэ 2014 Красильников Мои Капустин sitemap