ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมSiriraj Palliative Care Day 2013 สำหรับบุคลากรภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ค่าลงทะเบียนในการประชุม ราคา ๑,๕๐๐ บาทต่อคน ซึ่งกำหนดให้ลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และกำหนดให้พิมพ์ใบชำระเงินจากระบบลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารผ่านใบ Bill Payment ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และจะดำเนินการปิดระบบภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเบิกค่าใช้ในการประชุมได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมการประชุมและให้เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด

หนังสือปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การแพทย์แผนไทยกับงานบริรักษ์”

โดย รศ.นพ ทวี เลาหพันธ์
หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หนังสือปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ 3 เรื่อง “ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยหนัก”

โดย ศาสตราจารย์แสวง  บุญเฉลิมวิภาส 
ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่4 ”

    “ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่4 ”  กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 17ตุลาคม 2555  เวลา 13.00- 15.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1  องค์ปาฐกคือ รศ.นพ ทวี เลาหพันธ์ บรรยายเรื่อง“การแพทย์แผนไทยกับงานบริรักษ์”

 

   

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประชุม Siriraj Palliative Care Day 2012

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประชุม Siriraj  Palliative  Care  Day 2012    (Update ข้อมูลตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่  9  ตุลาคม  2555 )  หมดเขตรับสมัครเข้าร่วมประชุมวันที่ 15  ตุลาคม  2555

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสำหรับบุคลากรภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงทะเบียนตามรหัสการลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนสำหรับบุคลากรภายนอก โดยขอความกรุณาจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนำเอกสารการชำระเงินยื่น ณ จุดลงทะเบียนเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสำหรับบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงทะเบียนตามรหัสSAP ณ จุดลงทะเบียนสำหรับบุคลากรภายใน

ผลการประกวดเรื่องเล่าจากใจ และการประกวดโปสเตอร์ ประจำปี 2555

ผลการประกวดเรื่องเล่าจากใจประเภทงานเขียนและคลิปวีดีโอ และการประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับ Palliative care มีรายชื่อดังต่อไปนี้

поиск людей по фамилиям по башкирии тут репетиционный вариант егэ по информатике демоверсия тренировочные упражнения к егэ по русскому языку подготовка к егэ по русскому онлайн справочник телефонов черногорск решение здесь здесь здесь на сайте демонстрационный вариант тестов егэ по математике ссылка демонстрационный решить пробный егэ по русскому языку егэ по математике задание в4 пробный егэ по биологии за 2014 год как по номеру телефона узнать адрес в нижнем новгороде егэ по физике в 9 классе купить ответы на егэ 2014 Красильников Мои Капустин sitemap