รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประชุม Siriraj Palliative Care Day 2012

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประชุม Siriraj  Palliative  Care  Day 2012    (Update ข้อมูลตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่  9  ตุลาคม  2555 )  หมดเขตรับสมัครเข้าร่วมประชุมวันที่ 15  ตุลาคม  2555

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสำหรับบุคลากรภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงทะเบียนตามรหัสการลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนสำหรับบุคลากรภายนอก โดยขอความกรุณาจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนำเอกสารการชำระเงินยื่น ณ จุดลงทะเบียนเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสำหรับบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงทะเบียนตามรหัสSAP ณ จุดลงทะเบียนสำหรับบุคลากรภายใน

ผลการประกวดเรื่องเล่าจากใจ และการประกวดโปสเตอร์ ประจำปี 2555

ผลการประกวดเรื่องเล่าจากใจประเภทงานเขียนและคลิปวีดีโอ และการประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับ Palliative care มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2012 หัวข้อเรื่อง “Living to the end: Palliative care for an ageing population” ระหว่างวันที่17-19 ตุลาคม 2555

 ผู้สนใจสมัครลงทะเบียนประชุมวิชาการ siriraj  palliative  care  day 2012 สามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยคลิกที่เว็บลงทะเบียนออนไลน์ด้านล่างนี้ค่ะ

 http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/palliative_care/registration/register1.asp

 

 หลังจากท่านสมัครเข้าร่วมประชุมผ่านหน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว สั่งพิมพ์ใบ Bill Payment เพื่อนำไปชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขาและกรุณานำหลักฐานการชำระเงินยื่นในวันประชุม ณ จุดลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมการประชุมที่เป็นพยาบาลจะได้รับ CNEU 12 หน่วยคะแนน สำหรับบุคคลากรภายในคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนผ่าน link ด้านบนได้ โดยไม่ต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน หรือโทรมาแจ้งชื่อได้ที่02-419-9045

สำหรับการลงทะเบียน workshop  ขณะนี้  Workshop IA: Pain Management in Elderly Palliative Care Patient Workshop IB: Symptoms Management in Elderly และWorkshop IIA: Communication Skill เต็มแล้วค่ะ

สำหรับworkshop ศักยภาพของการแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ยังไม่เต็มค่ะ

 

เรื่องโรงแรมที่พัก  คณะผู้จัดงานขออนุญาตไม่รับจองห้องพักให้  ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมประชุมดำเนินการในเรื่องการจองโรงแรมที่พักด้วยตนเอง   โรงแรมที่ใกล้กับสถานที่ประชุม ได้แก่ 

โรงแรมเอสดีอเวนิว สาขาปิ่นเกล้า 

 เบอร์โทรศัพท์02-4340400

โรงแรม รอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

 

 
โรงแรม รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

โรงแรม ลักษ์ชัวรี่ สวีท กรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับสังคมไทยที่เริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างชัดเจนนับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา รัฐบาลจึงได้กำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีการจัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) เพื่อให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของไทยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ประชากรผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่สังคมต้องให้การดูแล เนื่องจากเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปในทางเสื่อมถอย ผู้สูงอายุที่เข้าสู่ระยะท้ายของชีวิต มักเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหลายชนิดร่วมกัน เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด dementia osteoporosis หรือ arthritisเป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้มักส่งผลให้เกิดความพิการและนำไปสู่การเสียชีวิต  ดังนั้นการดูแลแบบ palliative care จึงมีความสำคัญและได้รับการบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะในบั้นปลายของชีวิต (WHO, 2011)

เชิญชวนผู้สนใจส่งโปสเตอร์เข้าประกวดในงาน Siriraj Palliative Care Day 2012

เนื่องด้วย  คณะกรรมการดำเนินการ Palliative Care จะดำเนินการจัดงาน Siriraj Palliative Care Day2012 “Living to the end:Palliative care for an ageing population”  ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2555  ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1  เพื่อ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานด้าน Palliative care ให้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปทราบอีกทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกันในการพัฒนางาน Palliative care เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว 

เชิญชวนผู้สนใจส่งเรื่องเล่าจากใจเข้าประกวดในงาน Siriraj Palliative Care Day 2012

คณะกรรมการดำเนินการ Palliative Care คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดจัดงาน Siriraj Palliative Care Day 2012 ขึ้น  ในระหว่างวันที่ 17– 19 ตุลาคม 2555 ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วย “ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ 4”  การเสวนาทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย  Palliative Care ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่จะจัดขึ้นในงานครั้งนี้คือ การจัดการประกวดเรื่องเล่าจากใจเกี่ยวกับความประทับใจ ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือจากการพบเห็น ซึ่งเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care ที่เกิดขึ้นจริงแล้วสร้างความประทับใจและอยากเล่าให้ผู้อื่นฟัง ซึ่งการดูแลแบบ Palliative Care หมายถึง การเยียวยาผู้ที่ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิต (life-threatening illness) และคุณภาพชีวิตรวมไปถึงครอบครัวของผู้ป่วย ในลักษณะองค์รวม ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ เพื่อบรรเทาและป้องกันความทุกข์ทรมาน (relief and prevent suffering) และทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวดีขึ้น (improve quality of life) โดยมุ่งหวังว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care สร้างแรงบันดาลใจ และทำให้เกิดความรู้สึกอิ่มเอมใจกับผู้อ่านทุกท่านได้

ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม เยียวยาผู้ดูแล (Healing the Healer) วันที่ 18-19 ตุลาคม 2555

 

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
อบรมปฏิบัติการ “เยียวยาผู้ดูแล” ( Healing the Healer)
เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลและเยียวยาผู้ป่วย เข้าร่วมการแบ่งปัน ประสบการณ์ เรียนรู้และทดลอง เพื่อค้นหาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่สอดคล้อง และเป็นจริงร่วมกัน รวมทั้งได้หันกลับมาสำรวจ ทบทวน และชื่นชมตัวเอง ผ่านกิจกรรมผ่อนคลาย ศิลปะ และกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ และเกิดสันติสุขภายใน 

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2555 เวลา 09.30 – 16.30 น.

วิทยากร   วรรณา จารุสมบูรณ์ และคณะ
ผู้เข้าร่วม   เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องทำงานดูแลผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยที่อยู่บ้านหรือที่โรงพยาบาล อาทิ

ญาติผู้ป่วย ผู้ดูแลคนไข้ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และอาสาสมัคร รับจำนวนจำกัด 45 คน

การชำระเงิน  ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท (รวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ )
ชำระ เงิน โอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอัมรินทร์ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย เลขที่ 157-1-17074-3 และแฟกซ์สลิบใบโอนเงินพร้อม ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ระบุว่าสมัคร

“อบรมปฎิบัติการเยียวยาผู้ดูแล” มาที่โทรสาร 02-882-5043
(กรณีโอนเงินแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมได้ จะคืนเงินเต็มจำนวนโดยแจ้งก่อน 7 วัน)
 
สอบถามรายละเอียด  เครือข่ายพุทธิกา ณพร นัยสันทัด 02-882-4387 ต่อ 12 และ 085-917-7264
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน เป็นต้นไป หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2555

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://budnet.org/peacefuldeath/node/178

ขั้นตอนการลงทะเบียนในวันงาน Siriraj Palliative Care Day 2011 (ทั้งบุคลากรภายนอกและภายใน)

หลังจากที่ท่านทำการลงทะเบียนผ่านทางหน้าเว็บไซด์แล้ว ท่านจะต้องนำหลักฐานการลงทะเบียนมายืนยันที่หน้างาน

สำหรับบุคลากรภายใน - จุดลงทะเบียนอยู่ที่บริเวณโถงชั้น 8 ตึกสยามินทร์ โดยที่จะต้องผ่านจุดสแกนบัตร, ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ลงทะเบียน, เซ็นชื่อ, รับเอกสารประกอบการประชุม

สำหรับบุคลากรภายนอก - จุดลงทะเบียนจะอยู่บริเวณโถงชั้น 7 ตึกสยามินทร์ โดยนำหลักฐานการชำระเงินมาแสดง, ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ลงทะเบียน, เซ็นชื่อ, รับเอกสารประกอบการประชุมและรับใบเสร็จการชำระเงิน(สำหรับผู้ที่ทำการชำระเงินแล้ว)

งาน Siriraj Palliative Care Day 2011 ยังคงจัดตามกำหนดการเดิม

เนื่องจากมีผู้สอบถามเข้ามาทางโทรศัพท์เป็นจำนวนมากถึงกำหนดการงาน Siriraj Palliative Care Day 2011  ที่จะถึงนี้ เนื่องจากปัญหาน้ำท่วม  ทางคณะผู้จัดงานขอยืนยันวันและเวลาการจัดงานตามกำหนดการเดิม ที่จะมีการจัดในวันที่ 19 ถึง21 ตุลาคม 2554

รายชื่อผู้ลงทะเบียนงาน Siriraj Palliative Care Day 2011

ท่านสามารถ download รายชื่อการลงทะเบียนเพื่อทำการตรวจสอบ ได้ตาม link ด้านล่าง

 

ลงทะเบียนการประชุมวิชาการศิริราช Siriraj Palliative Care Day 2011

ท่านที่ต้องการเข้าร่วมการประชุมวิชาการศิริราช Siriraj Palliative Care Day 2011 กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางหัวข้อข่าวสารนี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสำหรับบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ภายในวันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2554 รับจำนวน 250 คน (►ลงทะเบียน)

**กรุณาพิมพ์ใบลงทะเบียนตามที่ท่านได้บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนไว้และยื่นใบลงทะเบียนที่หน้างาน

 

** ลงทะเบียนบุคลากรภายนอกหลังจากวันที่ 10 ตุลาคม 2554 สามารถลงทะเบียนได้หน้างาน (ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7)โดยเสียค่าลงทะเบียนท่านละ 800 บาท

 

*หมายเหตุ - มีคะแนน CNEU

ตารางการจัดการประชุมวิชาการศิริราช Siriraj Palliative Care Day 2011 (Download)

поиск людей по фамилиям по башкирии тут репетиционный вариант егэ по информатике демоверсия тренировочные упражнения к егэ по русскому языку подготовка к егэ по русскому онлайн справочник телефонов черногорск решение здесь здесь здесь на сайте демонстрационный вариант тестов егэ по математике ссылка демонстрационный решить пробный егэ по русскому языку егэ по математике задание в4 пробный егэ по биологии за 2014 год как по номеру телефона узнать адрес в нижнем новгороде егэ по физике в 9 классе купить ответы на егэ 2014 Красильников Мои Капустин sitemap