ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Siriraj Palliative Care Day 2015 สำหรับบุคลากรภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

       ตามที่ โรงพยาบาลศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ได้กำหนดให้  Palliative Care เป็นจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ และสนับสนุนการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบ Palliative Care ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับในปี ๒๕๕๘ นี้  มีกำหนดจัดงาน Siriraj Palliative Care Day ๒๐๑๕ ในระหว่างวันที่ ๑๔– ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น ๑    โรงพยาบาลศิริราช  ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วย “ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ ๗”  การเสวนาทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย  Palliative Care โดยได้กำหนดหัวข้อการจัดงานให้สอดคล้องกับ World Hospice and Palliative Care Day ๒๐๑๕ คือ “Hidden lives, Hidden patients” “ขอเป็นแสงสุดท้ายใต้เงามืด”

        ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Siriraj Palliative Care Day ๒๐๑๕ ให้กับผู้ที่สนใจในสถาบันของท่านทราบโดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริรักษ์ศิริราช (http://www.sirirajconference.com)  

     โดยเสียค่าลงทะเบียนในการประชุม ราคา ๓,๐๐๐ บาทต่อคน  ซึ่งกำหนดให้ลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๘ ตุลาคม  ๒๕๕๘ และให้พิมพ์ใบชำระเงินจากระบบลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ Counter Service  ผ่านใบ Bill Payment   ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  

   โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเบิกค่าใช้ในการประชุมได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมการประชุมและให้เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด

поиск людей по фамилиям по башкирии тут репетиционный вариант егэ по информатике демоверсия тренировочные упражнения к егэ по русскому языку подготовка к егэ по русскому онлайн справочник телефонов черногорск решение здесь здесь здесь на сайте демонстрационный вариант тестов егэ по математике ссылка демонстрационный решить пробный егэ по русскому языку егэ по математике задание в4 пробный егэ по биологии за 2014 год как по номеру телефона узнать адрес в нижнем новгороде егэ по физике в 9 классе купить ответы на егэ 2014 Красильников Мои Капустин sitemap