ประชาสัมพันธ์การประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Careในงาน Siriraj Palliative Care Day 2015

    ตามที่ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีกำหนดจัดงาน Siriraj Palliative Care Day ๒๐๑๕ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๔– ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วย “ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่๗” การเสวนาทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย Palliative Care ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่จะจัดขึ้นในงานครั้งนี้คือการประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care
   ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care หมายถึง โครงการ กิจกรรมหรืองานวิจัยใดๆ ที่จัดทำขึ้นในภาควิชา หน่วยงานหรือ หอผู้ป่วยต่างๆ ที่จัดขึ้นในโรงพยาบาล เกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคือใช้รูปแบบตัวอักษร Tahoma ขนาดตัวอักษร ๑๖ ขนาดโปสเตอร์ที่กำหนด คือ ขนาด ๖๒ ซม. X ๙๕ ซม. สามารถ Download แบบฟอร์มการจัดทำโปสเตอร์และค้นหาข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์บริรักษ์ ศิริราช http://www1.si.mahidol.ac.th/palliative แล้วจัดส่งผลงานในรูปแบบ CD ที่พร้อมส่งพิมพ์ส่งมาได้ที่ ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ เลขที่๒โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย ก.ท.ม. ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๑๙-๙๖๗๙ และ๐๒-๔๑๙-๙๖๘๐ โทรสาร ๐๒-๔๑๙-๙๖๗๙ Email : sipalliative.poster@gmail.com กำหนดปิดรับผลงานโปสเตอร์เข้าประกวดภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวนเงินรางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ รางวัลและผู้ชนะการประกวดจะได้นำเสนอโปสเตอร์ในรูปแบบPoster Presenation ต่อที่ประชุม ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจส่งผลงานกิจกรรม โครงการ หรืองานวิจัยเกี่ยวกับ Palliative Care มานำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ในงานดังกล่าว
 

AttachmentSize
letter poster 2015.pdf1.68 MB
PosterFormat.ppt329 KB
поиск людей по фамилиям по башкирии тут репетиционный вариант егэ по информатике демоверсия тренировочные упражнения к егэ по русскому языку подготовка к егэ по русскому онлайн справочник телефонов черногорск решение здесь здесь здесь на сайте демонстрационный вариант тестов егэ по математике ссылка демонстрационный решить пробный егэ по русскому языку егэ по математике задание в4 пробный егэ по биологии за 2014 год как по номеру телефона узнать адрес в нижнем новгороде егэ по физике в 9 классе купить ответы на егэ 2014 Красильников Мои Капустин sitemap