ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเรื่องเล่าจากใจเข้าประกวดในงาน Siriraj Palliative Care Day 2015

      ตามที่ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีกำหนดจัดงาน Siriraj Palliative Care Day ๒๐๑๕ ในระหว่างวันที่ ๑๔– ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วย “ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ ๗” การเสวนาทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย Palliative Care ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่จะจัดขึ้นในงานครั้งนี้คือ การจัดการประกวดเรื่องเล่าจากใจ

       เรื่องเล่าจากใจคือเรื่องเล่าเกี่ยวกับความประทับใจ ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือจากการพบเห็น ซึ่งเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care ที่เกิดขึ้นจริงแล้วสร้างความประทับใจและอยากเล่าให้ผู้อื่นฟัง ซึ่งการดูแลแบบ Palliative Care หมายถึง การเยียวยาผู้ที่ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิต (life-threatening illness) และคุณภาพชีวิตรวมไปถึงครอบครัวของผู้ป่วย ในลักษณะองค์รวม ครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ เพื่อบรรเทาและป้องกันความทุกข์ทรมาน (relief and prevent suffering) และทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวดีขึ้น (improve quality of life) โดยมุ่งหวังว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care สร้างแรงบันดาลใจ และทำให้เกิดความรู้สึกอิ่มเอมใจกับผู้อ่านทุกท่านได้         เกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมี ๒ รูปแบบดังนี้ แบบที่ ๑ เขียนเรื่องเล่าโดยใช้รูปแบบตัวอักษร Browallia New ขนาดตัวอักษร ๑๖ จำนวน ๑-๒ หน้ากระดาษ ส่งมาได้ที่ e-mail: sipalliative@gmail.com หรือแบบที่ ๒ เล่าเรื่องราวต่างๆที่อยากเล่าผ่าน Clip VDO ความยาวไม่เกิน ๕ นาที ไม่จำกัดรูปแบบในการจัดทำแต่เน้นย้ำเรื่องการเคารพในสิทธิผู้ป่วยไม่อ้างชื่อผู้ป่วย ไม่ถ่ายภาพใดๆ ที่เห็นหน้าของผู้ป่วย เป็นต้น โดยให้ผู้จัดทำตั้งชื่อเรื่องของ Clip VDO และระบุเนื้อหาย่อๆ ของ Clip VDO ที่ทำประมาณ ๕-๑๐ บรรทัด ส่งผลงานมาได้ที่ ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ เลขที่ ๒ โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย ก.ท.ม. ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์๐๒-๔๑๙-๙๖๗๙ และ ๐๒-๔๑๙-๙๖๘๐ โทรสาร ๐๒-๔๑๙-๙๖๗๙ e-mail: sipalliative@gmail.com

     ค้นหาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์บริรักษ์http://www1.si.mahidol.ac.th/palliative กำหนดปิดรับผลงานเรื่องเล่าจากใจแบบงานเขียนภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น.  แต่สำหรับ เรื่องเล่าผ่าน Clip VDO  กำหนดปิดรับผลงานภายในวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘  เวลา ๑๖.๐๐ น.โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวนเงินรางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ รางวัล ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจส่งผลงานเรื่องเล่าจากใจเกี่ยวกับ Palliative Care เข้าร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าว

поиск людей по фамилиям по башкирии тут репетиционный вариант егэ по информатике демоверсия тренировочные упражнения к егэ по русскому языку подготовка к егэ по русскому онлайн справочник телефонов черногорск решение здесь здесь здесь на сайте демонстрационный вариант тестов егэ по математике ссылка демонстрационный решить пробный егэ по русскому языку егэ по математике задание в4 пробный егэ по биологии за 2014 год как по номеру телефона узнать адрес в нижнем новгороде егэ по физике в 9 классе купить ответы на егэ 2014 Красильников Мои Капустин sitemap