ประชาสัมพันธ์การประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Careในงาน Siriraj Palliative Care Day 2016

  ตามที่ โรงพยาบาลศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล    มีกำหนดจัดงาน Siriraj Palliative Care Day ๒๐๑๖ ขึ้น  ในระหว่างวันที่ ๑๒– ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๙ ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วย “ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่๘”  การเสวนาทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย  Palliative Careซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่จะจัดขึ้นในงานครั้งนี้คือการประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Careซึ่งหมายถึง โครงการ กิจกรรมหรืองานวิจัยใดๆที่จัดทำขึ้นในภาควิชา หน่วยงานหรือหอผู้ป่วยต่างๆ ที่จัดขึ้นในโรงพยาบาล เกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคือใช้รูปแบบตัวอักษร Tahoma   ขนาดตัวอักษร ๑๖   ขนาดโปสเตอร์ที่กำหนด คือ  ขนาด ๖๒ ซม. X๙๕ ซม. สามารถ Download แบบฟอร์มการจัดทำโปสเตอร์และค้นหาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์บริรักษ์ ศิริราชhttp://www1.si.mahidol.ac.th/palliativeแล้วจัดส่งผลงานในรูปแบบ CDที่พร้อมส่งพิมพ์ส่งมาได้ที่ศูนย์บริรักษ์    ศิริราช อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ เลขที่๒โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย ก.ท.ม. ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๑๙-๙๖๗๙ และ๐๒-๔๑๙-๙๖๘๐ โทรสาร ๐๒-๔๑๙-๙๖๗๙  

Email :sipalliative.poster@gmail.com กำหนดปิดรับผลงานโปสเตอร์เข้าประกวดภายในวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.  โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวนเงินรางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ รางวัลและรางวัลชมเชยจะได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวนเงินรางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ รางวัล ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจส่งผลงานกิจกรรม โครงการ หรืองานวิจัยเกี่ยวกับ  Palliative Care  มานำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ในงานดังกล่าว

AttachmentSize
process poster 2016.doc128 KB
PosterFormat.ppt329 KB
поиск людей по фамилиям по башкирии тут репетиционный вариант егэ по информатике демоверсия тренировочные упражнения к егэ по русскому языку подготовка к егэ по русскому онлайн справочник телефонов черногорск решение здесь здесь здесь на сайте демонстрационный вариант тестов егэ по математике ссылка демонстрационный решить пробный егэ по русскому языку егэ по математике задание в4 пробный егэ по биологии за 2014 год как по номеру телефона узнать адрес в нижнем новгороде егэ по физике в 9 классе купить ответы на егэ 2014 Красильников Мои Капустин sitemap