เจตจำนง คำจำกัดความ และเป้าหมายความสำเร็จ

เจตจำนง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะเป็นผู้นำด้านการเยียวยาผู้ป่วย (palliative care) ในเอเชียอาคเนย์
 
คำจำกัดความ
          Palliative care หมายถึง การเยียวยาผู้ที่ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิต (life-threatening illness) และคุณภาพชีวิต รวมไปถึงครอบครัวของผู้ป่วย ในลักษณะองค์รวม (holistic care) ครอบคลุมทั้ง 4มิติ ได้แก่ กาย (physical) จิตใจ (psychological) สังคม (social) และปัญญา (spiritual) เพื่อบรรเทาและป้องกันความทุกข์ทรมาน (relief and prevent suffering) และทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวดีขึ้น (improve quality of life)

นโยบาย
          1.  ทุกภาควิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเยียวยาผู้ป่วย (palliative care) ในทุกขั้นตอนของการดูแลรักษาผู้ที่ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิตและคุณภาพชีวิต
               1.1 Palliative care เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับการรักษาผู้ป่วยแบบจำเพาะ (specific treatment) ในผู้ที่ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิตและคุณภาพชีวิต ทุกจุดบริการ และทุกหอผู้ป่วย
               1.2  ไม่มีการเลือกปฏิบัติในการเยียวยาผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็น เพศ วัย อาชีพ ฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา การเยียวยาผู้ป่วยมิใช่เป็นการรักษาเฉพาะเมื่อผู้ป่วยถึงระยะท้าย หรือใกล้เสียชีวิต (terminal care หรือ end-of-life care) เท่านั้น
               1.3  การเยียวยาผู้ป่วย (palliative care) เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทุกคน
               1.4  มีการพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการเยียวยาผู้ป่วยแบบองค์รวม รวมไปถึงการดูแลครอบครัวของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
               1.5  มีการประสานบริการระหว่างทีมสหวิชาชีพและจุดบริการ ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ มีการติดตามผลและความต่อเนื่องในการดูแลรักษา (continuity of care) โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
          2.  ฝ่ายการศึกษาของคณะฯ ทุกภาควิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย จัดให้มีการเรียนการสอน และ/หรือการฝึกอบรมเรื่อง “การเยียวยาผู้ป่วย (palliative care)” ให้แก่ นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นของคณะฯ ที่สนใจ 
          3.  ฝ่ายวิจัยของคณะฯ ทุกภาควิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย จัดให้มีการวิจัย และการจัดการความรู้เรื่อง “การเยียวยาผู้ป่วย (palliative care)” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้บนฐานของการปฏิบัติ
          4.  คณะฯ สนับสนุนให้มีอาสาสมัครทั้งจากบุคคลภายนอกและบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อมีส่วนร่วมในการเยียวยาผู้ป่วย
          5.  คณะฯ เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ด้าน palliative care ของประเทศ และสร้างเครือข่าย palliative care ร่วมกับองค์กรอื่น ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ
          6.  คณะฯ จัดให้มีหน่วยงาน Siriraj Palliative Care Center เพื่อรับผิดชอบประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการเยียวยาผู้ป่วยแบบองค์รวม มีการเรียนการสอน/การฝึกอบรม และการวิจัยในเรื่องนี้

เป้าหมายความสำเร็จ
          1.  ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยและครอบครัวลดลง
          2.  คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวดีขึ้น
          3.  นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นของคณะฯ มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง “การเยียวยาผู้ป่วย (palliative care)” จนสามารถนำไปปฏิบัติได้
          4.  มีผลงานวิจัย และการจัดการความรู้เรื่อง “การเยียวยาผู้ป่วย (palliative care)” อย่างเป็นระบบ
          5. คณะฯ ได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ด้าน palliative care ของประเทศ และเป็นผู้นำด้าน palliative care ในเอเชียอาคเนย์
 

поиск людей по фамилиям по башкирии тут репетиционный вариант егэ по информатике демоверсия тренировочные упражнения к егэ по русскому языку подготовка к егэ по русскому онлайн справочник телефонов черногорск решение здесь здесь здесь на сайте демонстрационный вариант тестов егэ по математике ссылка демонстрационный решить пробный егэ по русскому языку егэ по математике задание в4 пробный егэ по биологии за 2014 год как по номеру телефона узнать адрес в нижнем новгороде егэ по физике в 9 классе купить ответы на егэ 2014 Красильников Мои Капустин sitemap