โรงพยาบาลต้นแบบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

         เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ทีมงาน Culture จากงานพัฒนาระบบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม ”โรงพยาบาลต้นแบบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีกิจกรรมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวัฒนธรรมศิริราช ตัวใด อย่างไร (พร้อมยกตัวอย่าง)” เน้นวัฒนธรรมศิริราช ทั้ง 7 ตัว โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 150 คน พร้อมทั้งมีเกมส์ปาเป้าให้ได้ร่วมสนุก ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15

ตัวอย่างความคิดเห็น แบ่งตาม S-I-R-I-R-A-J ดังนี้

S-Seniority มีรายละเอียดความคิดเห็นดังนี้
    1. รักกันแบบพี่น้องต้องช่วยกันประหยัด
    2. ความเป็นมิตรจะช่วยลดมลพิษทางสังคม
    3. ร่วมมือร่วมใจในการทำให้ศิริราชเป็นต้นแบบ

I-Integrity มีรายละเอียดความคิดเห็นดังนี้
    1. รู้จักบูรณาการ จัดการกลยุทธ์การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด
    2. ทิ้งขยะให้ถูกประเภท ไม่มักง่าย

R-Responsibility มีรายละเอียดความคิดเห็นดังนี้
    1. มีความรับผิดชอบในการจัดการขยะ
    2. รณรงค์การใช้ถุงผ้า และพยายามใช้ถุงพลาสติกให้น้อยที่สุด
    3. รู้ใช้ รู้ประหยัด รู้จัดการกับสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบให้สิ่งแวดล้อมดีอยู่ตลอดไป

I – Innovation มีรายละเอียดความคิดเห็นดังนี้
    1. นำเศษกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาตัดเป็นกระดาษโน้ต
    2. นำฝาขวดน้ำเกลือมาจัดบอร์ดหรือประดิษฐ์เป็นของเล่นให้ผู้ป่วย
    3. การแยกเก็บขยะ เก็บล้างกล่องนมส่งรายการ 30 ยังแจ๋ว

R –Respect มีรายละเอียดความคิดเห็นดังนี้
    1. ปรับวิถีชีวิตพฤติกรรมของตนเองให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมความเป็นจริง
    2. ร่วมมือร่วมใจในการรักษาความสะอาดช่วยเก็บขยะคนละ 1 ชิ้น
    3. ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และน่าอยู่

A – Altruism มีรายละเอียดความคิดเห็นดังนี้
    1. สังเกตเพื่อนร่วมงานของเราคนไหนลืมปิดไฟ น้ำ คอมพิวเตอร์ ถ้าเห็นก็จะปิดให้พร้อมทั้งบอกให้เพื่อนคนนั้นช่วยกันประหยัดพลังงาน
    2. มีการกำจัดขยะที่มีมาตรฐานการบำบัดน้ำเสียอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคม
    3. จะต้องประหยัดในการใช้ของส่วนรวม

J – Journey to excellence and sustainability มีรายละเอียดความคิดเห็นดังนี้
    1. โครงการลดภาวะโลกร้อน
    2. ช่วยกันปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้นช่วยให้ได้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น
    3. ใช้กระดาษทิชชูเท่าที่จำเป็นหรือไม่ใช้เลยก็จะเป็นการดี ใช้น้ำแทน

ค้นหาlink ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
webmail

  • Site Counter: 390,384