::::::::::::::::::::::::::::            law คำสั่ง            :::::::::::::::::::::::::::::::

คำสั่ง เรื่อง           

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่ 1687/2561

การมอบอำนาจดำเนินการด้านการคลังและพัสดุ page attach
     

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ 1498/2561

มอบหมายปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ page attach
     

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่107/2561

การมอบอำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน page attach
     

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ 3523/2560

แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล page attach
     

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ 3387 /2560

การมอบอำนาจการดำเนินงานด้านการคลังและพัสดุ page attach
     
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ 2961/2560 มอบหมายหน้าที่ปิดปลดประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง page attach
     

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ 2565/2560

การมอบอำนาจการดำเนินงานด้านการคลังและพัสดุ คณบดี รองคณบดีที่มอบหมาย page attach
     

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ 3348/2560

การมอบอำนาจการดำเนินงานด้านการคลังและพัสดุ ผอ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก page attach
     

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ 2919/2560

การมอบอำนาจการดำเนินงานด้านการคลังและพัสดุ page attach
     

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ 2565/2560

การมอบอำนาจการดำเนินการด้านการคลังและพัสดุ page attach
     
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ 3045/2558 มอบหมายหน้าที่ page attach
     
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ 262/2558 มอบอำนาจ page attach
     

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ 5080/2551

กำหนดอำนาจการอนุมัติจัดหาพัสดุที่ใช้ในการบริการสุขภาพ page attach
     

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ 5079/2551

กำหนดอำนาจการอนุมัติจัดหาพัสดุ page attach