::::::::::::::::::::::::::::::::::::::           law หนังสือเวียน         ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

เลขที่หนังสือ เรื่อง  
กค 0433.2/ว120 แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/ว 83 ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญาจากผลกระทบโรคระบาดไวรัสโคโรนา (Covid - 19)
page attach
     
นร 0731.2/ว 119  บัญชีนวัตกรรมไทย  page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/ว 371 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 page attach
     
กค (กวจ) 0405.3/ว 350  ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่วด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง page attach
     
กค 0405.4/ว 357 คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกันตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจัดจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 page attach
     
กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจัดจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง page attach
กค(กวจ) 0405.2/ว254 แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/ว213 แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/16743 ข้อหารือแนวทางการกำหนดเงื่อนไขการหักเงินประกันผลงานในสัญญาจ้างก่อสร้าง page attach
     
กค (กรท) 0405.3/16453 การคำนวณราคากลางก่อสร้างโดยใช้ค่า Factor F ตามหลักเกณฑ์และมติคณะรัฐมนตรี  page attach
     

กค 0433.2/ว206

คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/16101 ข้อหารือแนวทางการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/16112 การขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยขอให้สัญญามีผลย้อนหลัง page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/015491 ข้อหารือการจัดทำสัญญากรณีจัดซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ  page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/15231 ข้อหารือการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอราคา  page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/15230 ข้อหารือพิจารณาอุทธรณ์การจัดซื้อจ้ดจ้าง page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/16328 ข้อหารือรายการผู้พันงบประมาณค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/ว 117 การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/ว 36 การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 page attach
     
นร 0731.2/ว 41 บัญชีนวัตกรรมไทย page attach
     
นร 0731.1/ว31 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา  การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างปรเทศ  page attach
     
นร 0731.1/ว30 อัตราราคางานต่อหน่วย page attach
     
นร 0731.1/ว 37 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง page attach
     
 นร 0731.1/ว32 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค page attach
     
 (กวจ) 0405.2/ว52 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/ว 36 การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงพ.ศ. 2561 page attach
     
 0433/ว 49 การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  page attach
     
 ศธ 0503 (1) /ว84 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม  page attach
     
ศธ 6902 (17)/17  ขอเชิญร่วมเข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1  page attach
     
 กค (กวจ) 0405.2 /ว1 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการทำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่  page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/ว546  ซ้อมความเข้าใจในการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 (3)  page attach
     
 นร 0731.2/ว26 บัญชีนวัตกรรมไทย  page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/ว1  แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่  page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/053926  ข้อหารือแนวทางปฏิบัติกรณีผู้เสนอราคาไม่ยื่นบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ page attach
     
 กค 0405.3/ ว 453 การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)  page attach
     
กค 0405.3/ว 453 แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  page attach
     
(กวจ) 0405.2/ว 546 ซ้อมความเข้าใจการจำหน่่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อและการบริหารพัสดุุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 (3)
page attach
     
กค 0405.3/ว 453 แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐ
page attach
     
ปช 0035/ว 0002 การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกฑณ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  page attach
     
 นร 0731.2/ว9 บัญชีนวัตกรรมไทย  page attach
     
 (กวจ) 0405.2/040332 ข้อหารือการจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 44 ยูนิต โรงพยาบาลอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก
page attach
     
(กวจ) 0405.2/048345 ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 page attach
     
กค 0403.2/ว500 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ Fleet Card  page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/048748  ข้อหารือแบ่งงวดงานตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/048357 ข้อหารือและขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 9 page attach
     
(กวจ) 0405.2/047289 การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติให้แบบรูปรายงานก่อสร้างไม่ต้องผ่านการรับรองจากผู้ได้รับการอนุญาตประกอบวิชาชีพ page attach
     
กค.(กวจ) 0405.2/047286 การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาจง พ.ศ. 2560 page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/046113 ข้อหารือการจัดซื้อจัดจ้างโครงการค่าใช้จ่ายโครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา page attach
     
กค 0419.4/ว443 ประกาศคณะกรรมการร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 page attach
     
กค 0419.4/ว 444 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 page attach
     
(กวจ) 0405.2/ว439 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัติกรรมไทย page attach
     
(กวจ) 0405.2/ว427 ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/ว439 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
page attach
     
นร 0731.2/ว131 บัญชีนวัตกรรมไทย page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/039278 ข้อหารือคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอจ้างออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ   page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/039297 การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในการจ้างบริการ Co-location page attach
     
กค (กรท) 0405.3/ว413 แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/ว414 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/038035 ข้อหารือแนวทางการปฏิบัติในการจ้างออกแบบและการจ้างพิมพ์หนังสือ page attach
     
(กวจ) 0405.2/03679 ข้อหารือตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/033197 ข้อหารือกรณีราคาจ้างเหมาบริษัทให้บริการทำความสะอาดเข้ามาดำเนินการทำความสะอาดอาคารสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร page attach
     
 กค 0405.4/ว417 แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) page attach
     
 กค (กวจ) 0405.2/033299  การขอทบทวนการรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/032216 ข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง  page attach
     
กค (กวพ) 0405.2/ว380 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรณีผู้ประกอบการแปรสภาพเป็นนิติบุคคลใหม่ page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/ว289 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า  page attach
     
นร 0731.1 /ว 104 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือสดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้     (ค่า K)  page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/259 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/021444 ข้อหารือวิธีปฏิบัติการส่งมอบอ่างน้ำบ้านกอก (ตอนบน) ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาให้กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/020967 ข้อหารือการดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน  page attach
     
กค(กวจ) 0405.2/ว260 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค page attach
     
กค(กวจ) 0405.2/ว258 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายการ หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย page attach
     
กค 0405.2/ว185 การปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ (e-GP) ในส่วนของขั้นตอน "จัดทำและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา"  page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/014979 ข้อหารือแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่  page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/ว123 ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฯลฯ   page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/ว119  แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ  page attach
     
กค 0405.3/ว132  แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  page attach
     
สธ 1003.5/ว252 แจ้งประกาศเกี่ยวกับด่านตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์  page attach
     
นร 0731.1/ว109 ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนมีนาคม 2560  page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/ว 347 การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/ว 346 การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณปีใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง  page attach
     
0517.012/พด60/7675 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Goverment Procurement : e-GP) page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/ว 356 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรมาะณ 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/ว 347 การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง  page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/ว 336  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ page attach
     
กค (กวจ) 0405.2/ว 322 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) page attach
     
กค (กวพ) 0405.2/ว 320 การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม page attach
     
กค (กวพ) 0421.3/ว509 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 และ การใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาใช้วางเป็นหลักประกันสัญญา page attach
     
นฐ 0017.3/ว 13239 การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป  page attach
     
กค (กวจ) 0405.2 / ว 347 การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง page attach
     
กค (กวพ) 0405.2/316  แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ  page attach
     
กค (กวพ) 0405.2/ว315 การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e-bidding)  page attach
     
กค 0405.2/ว312 ซักซ้อมความเข้าใจมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น  page attach
     
กค 0405.4/ว027650 ขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระบบ e-GP ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559  page attach
     
กค 0421.5/ว192 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  page attach
     
นร 0719.1/ว76  การปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง  page attach
     
 กค (กวพ) 0421.3/ว190 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market:e-market) เพิ่มเติม  page attach
     
กค 0421.4/ว185 การใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) page attach
     
กค 0421.5/ว183 การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม   page attach
     
นร 0505/ว95 การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น  page attach
     
กค (กวพ) 0421.3/ว299 ขอขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  page attach
     
กค (กวพ) 0421.3/ว299 การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ  page attach
     
กค 0421.5/ว18 การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม
page attach
     
นฐ 0017.3/ว13239 การรายการโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงาน(Organizer)งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป   page attach
     
กค (กวพ) 0421.3/ว509 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันแนะแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 และการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาใช้วางเป็นหลักประกันสัญญา  page attach