ผู้บริหาร

  

admin2015 09

รศ.ดร. รัชนีกร  กัลล์ประวิทธ์

รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ, หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

   

                                              5400 0                                     

 อ.นพ. เข็มชาติ  หวังทวีทรัพย์                                        ผศ.ดร.นพ. ปณภัฏ  เอื้อวิทยา                             ผศ.ดร.พญ. วรพรรณ  ศิริวัฒนอักษร
               ผู้ช่วยคณบดี                                                        
ผู้ช่วยคณบดี                                                         
ผู้ช่วยคณบดี

      
   

 


    นางสาว จิณณภักดิ์ ศรีศิลารักษ์  

  หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 

   

 นางสาว วนิดา จ่างสุวรรณ์
หัวหน้างานจัดหาพัสดุ
และบริหารสัญญา 

 

as377
นายวีรยุทธ ปิยะธาราธิเบศร์
หัวหน้างานบริหารพัสดุ

 

 

 

   นางสาว จิณณภักดิ์ ศรีศิลารักษ์
หัวหน้างานพัฒนาระบบพัสดุ

 

 

 

5417 0 
นางธาราภรณ์ ปรัชญวนิช
หัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน