เจ้าหน้าที่ งานจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา

                                                                  

                                                               นางสาววนิดา  จ่างสุวรรณ์
                                                              หัวหน้างานจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา

                                                                                        0-2419-6930

   
   

                                                           

              นางสาวสุวลี  ยันเยี่ยม                         นางสุภาพร   ทองมีสิทธิ์         นายพีระเสฐ  โภคินเอกวัฒน์
         นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ                         นักวิชาการพัสดุ                         นักวิชาการพัสดุ
         
0-2414-1125                                 
0-2414-1125                           
0-2414-1123                          0-2414-1124

                                                                             V9

              นางสาวทัศนียภรณ์   พิทักษ์                นายเดี่ยว  สิงหานนท์                    นางสาวศิวพร  สอดศรี                      นายพชร เสถียรยุทธ์
                        นักวิชาการพัสดุ                             นักวิชาการพัสดุ                           นักวิชาการพัสดุ                              นักวิชาการพัสดุ                         
          
0-2414-1126                                
0-2414-1126                             
0-2414-1123                         0-2414-1124           

            

   

                                                                                                                                                                                                  

   
   

                                                                                       

     นายจักรพันธ์  สงวนแก้ว                         นางอรทิพย์  แท่นนิล                  นางประภา   อ่อนมา                    นางปิยวดี   โชคขจรเกียรติ             
             นักวิชาการพัสดุ                                 นักวิชาการพัสดุ               พนักงานธุรการ  ระดับ 4                           นักวิชาการพัสดุ                        

            0-2414-1127                              0-2414-1129                           0-2414-1130                              0-2414-1129   

 

   

                                                                      P05

      นายชัยวิทย์  นิโครสหเกียรติ์                   นายพศิน  สดทิม                  นางสาวปิยะรัตน์   รัศมีทรัพย์         นางสาวพรรณปพร   คำแหงฤทธิ์
   นางสาวตวงพร  พิมเพราะ       
               นักวิชาการพัสดุ                              นักวิชาการพัสดุ                            นักวิชาการพัสดุ                             นักวิชาการพัสดุ                        นักวิชาการพัสดุ
              
0-2414-1128                              
0-2414-1130                           0-2414-1128                              0-2414-1127   

   

          V6                                                                

 นางสาวพิฏชญนันท์  วรวิทย์สัตถญาณ    นายสมพงษ์    สุวรรณ  นายวี นางสาวเขมจิรา ธีระวัฒนโยธิน            
               นักวิชาการพัสดุ                            นักวิชาการพัสดุ       นักวิชาการ   นักวิชาการพัสดุ                               

 

                                                                            

     นางสาวรุ่งระวี มุสิกนวบุตร        นางสาวสรีรัตน์   นิชพรกุล               นางสาวรุ่งรัตน์   ทศานนท์                  นางสาววาทินี    อชินธรางกูร
             นักวิชาการพัสดุ                       นักวิชาการพัสดุ                              นักวิชาการพัสดุ                                 นักวิชาการพัสดุ                   

 

                                

      นางสาวบุษยาภรณ์  เอลาวัลย์         นางสาวสุกัญญา  คานสี           
             นักวิชาการพัสดุ                               นักวิชาการพัสดุ