เจ้าหน้าที่ งานบริหารพัสดุ

                                                                   as377         

                                                             นายวีรยุทธ ปิยะธาราธิเบศร์

                                                                                    หัวหน้างานบริหารพัสดุ                                                                                      

                                                                                            0-2419-7823 

   
 เจ้าหน้าที่  หน่วยทะเบียน    

                                                                                    as633

        นายสุเทพ  วิเศษ                                          นางสาวพรรณทิพย์  ปรางค์วิเศษ                    นายประกาศิต  สงวนชาติ          
         นักวิชาการพัสดุ                                                      นักวิชาการพัสดุ                                        นักวิชาการพัสดุ                         
       
0-2419-7825                                    
0-2419-7825                              
0-2419-7824                            0-2419-7824

                                                                                                                           

      นางฐิติรัตน์  ทองรวย                                                นายนิรุตน์  ทองมณี                               นายเกรียงไกร  เพชรทอง
         นักวิชาการพัสดุ                                                        พนักงานธุรการ                                          พนักงานธุรการ               
             
0-2419-7825      
      

            

   
เจ้าหน้าที่ หน่วยคลังบริหารวัสดุ    

                                                                                                                                 

        นายปรีชา  บัวเหม                                         นางสาวกฤษณา  ศรีประทุม                           นางสาวอรสา   ลาภส่งเสริม                                                   
      พนักงานธุรการ ระดับ 2
                                            พนักงานธุรการ                                          พนักงานธุรการ               
            0-2419-7178                                  0-241 9-7179                                0-2419-7179                           0-2419-7179

   

     

                                                                           

         นายไพโรจน์  คำคล้าย                                 นางสาวนิภาวรรณ สุชาติวุฒิ                         นายสถาพร  ฟักหอม
          
พนักงานธุรการ ระดับ 2                                        นักวิชาการพัสดุ                                      นักวิชาการพัสดุ
             
0-2419-7179                                 
0-2419-7218                         

           V2                                          V13                                       

         นายณัฐดนัย แสพันธ์                                 นางสาววีรวรรณ  วรรณสอน                            นายวีรพงศ์  เจริญวัย
             
พนักงานธุรการ                                              พนักงานธุรการ                                              พนักงานธุรการ                

      

        

     นางสาวนฤมล  มาลัยมาตร์
      พนักงานธุรการ  ระดับ 2

   
เจ้าหน้าที่ บริหารคลังวัสดุภาควิชา    

                                                                               

   นางสาวพิมลพร  โทรจุฬานนท์            นางสาวสุพัตรา  ปุณกาลกุล         
             นักวิชาการพัสดุ                                  นักวิชาการพัสดุ                                     
             
0-2419-8805                                   
0-2419-8805