เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาระบบพัสดุ

                                                                  

                                                              นางสาวจิณณภักดิ์  ศรีศิลารักษ์

                                                                         หัวหน้างานพัฒนาระบบพัสดุ                                                                                                                                                                                                                 0-2419-9661

   
 เจ้าหน้าที่ หน่วยวิชาการและฝึกอบรม    

                                                             

    นางสาวสุธาสินี  น้อยรักษา                  นางสาวภัสร์ณวรา  นุชถิ่น                         นางสาวฐิตาพร  อ้วนโคตร             
           นักวิชาการพัสดุ                                นักวิชาการพัสดุ                                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป          

 

        V1                        P06                             

        นายวีระยุทธ มีภูมิ                         นายศตวรรษ   อดุลยธรรม

                 นิติกร                                               นิติกร

               
          
 
0-2419-9817                                 
0-2419-7696                                
0-2419-7695                         0-2419-7696

   
เจ้าหน้าที่ หน่วยสารสนเทศและธุรการ    

                                                                                           

     นางสาวแสงสุรีย์  แจ่มจำรัส                นายพรพัฒ  อุทัยวัฒนะ                  นางสาวมณีรัตน์  กลิ่นทอง             นางสาวสมาน  ขัดทะขันธ์            
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                 พนักงานพิมพ์  ระดับ 3                        
              
0-2419-7695                               
0-2419-9662                                 0-2419-9282                            0-2419-9662 

 

        

    นางสาวพรรษา  ชูสวัสดิ์

           พนักงานธุรการ

   

                                   

               นายบรรจง  กุหลาบ                      นางสาวอติยา  เมฆเสรี         
           พนักงานสถานที่ ระดับ 2                        พนักงานทั่วไป                                
 
               
                                                                                                                 0-2419-9987