เจ้าหน้าที่ งานบริหารทรัพย์สิน

                                                                     

                                                                 นางธาราภรณ์  ปรัชญวนิช                                                                                                           

                                                                                      หัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน                                      

                                                                                              0-2419-9816

   
 เจ้าหน้าที่ หน่วยทรัพย์สินและที่ดิน    

                                                                             

   นางสาวสโรชา  คงตุก                                        นางสาวรมิดา  ประสพแสง                            นางสาวชญานุช  วศินสังวร
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                         เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน             
       
  
0-2419-8356                                                   
0-2419-8356                                  
0-2419            -9987     

                                                                      

   
เจ้าหน้าที่ หน่วยจัดเก็บเอกสารคณะ    

                                                                                               

         นายกำพล  เย็นศิลป์                                          นายพนากร  ทองสุข                                   
     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                       พนักงานธุรการ                              
             
0-2419-9817                                               
0-2419-9817