งานจัดหาและบริหารสัญญา

 

ภาระงาน   ดำเนินการจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การจัดหาพัสดุ